Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Katowice
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Katowicach

Śląski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w siedzibie Inspektoratu (na IX piętrze) oraz wykonywanie czynności kontrolnych na terenie woj. śląskiego (konieczność prowadzenia samochodu służbowego kat. B),
- budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych - windy, podjazdy, toalety co drugie piętro.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie postępowań administracyjnych i przygotowywanie projektów decyzji i postanowień w celu wydania rozstrzygnięcia przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego,
 • prowadzenie działalności inspekcyjnej w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego oraz utrzymania obiektów budownictwa,
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w odniesieniu do obowiązków wynikających z wydanych w imieniu ŚWINB decyzji i postanowień,
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających przyczyny i okoliczności powstania katastrofy budowlanej,
 • obsługiwanie rejestrów spraw i ewidencji obiektów budowlanych,
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji,
 • przygotowywanie okresowych informacji z działalności w terminach wyznaczonych przez Wojewódzkiego Inspektora, GUNB.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe techniczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z zakresem specjalności uprawnień budowlanych.
 • Prawo jazdy kat. B.
 • Uprawnienia budowlane w ograniczonym zakresie.
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, Prawa budowlanego i dziedzin pokrewnych.
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce.
 • Umiejętności argumentowania i redakcyjne.
 • Umiejętność działania w różnych sytuacjach.
 • Umiejętność rozwiązywania problemów.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Uprawnienia budowlane bez ograniczeń.
 • Praca w organach nadzoru budowlanego lub w administracji architektoniczno - budowlanej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganych uprawnień budowlanych.
 • Kopia prawa jazdy.
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgodny na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopia dokumentu potwierdzająca spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie uprawnień budowlanych bez ograniczeń.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-27
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu (32) 606-33-08.
Planowany termin zatrudnienia: sierpień 2019r.
Wzory oświadczeń wymaganych w procesie rekrutacji do pobrania na stronie BIP Inspektoratu pod treścią ogłoszenia ("Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji", "Oświadczenie wymagane w procesie rekrutacji na wolne stanowisko w służbie cywilnej"). Osoby dopuszczone do postępowania rekrutacyjnego zostaną powiadomione telefonicznie. Oferty po ukończonym naborze można odebrać w terminie 3 miesięcy, po tym terminie Komisja zastrzega sobie prawo do zniszczenia dokumentów.

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna