Starszy inspektor nadzoru budowlanego
Brzeg
Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Brzegu

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor nadzoru budowlanego
w Wydziale Inspekcji Budowlanej

Warunki pracy

Praca biurowa, kontrole i inspekcje w terenie (powiat brzeski). Praca przy komputerze, kierowanie samochodem służbowym.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Inspektorat zlokalizowany na wysokim parterze budynku. Budynek nie wyposażony w windę, toalety i drzwi w pokojach biurowych nie przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych, w szczególności poruszających się na wózkach inwalidzkich

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • planowe i doraźne kontrole budów, robót budowlanych oraz utrzymania obiektów w zakresie prawidłowości przebiegu procesu budowlanego i prawidłowego utrzymania obiektów;
 • prowadzenie postępowań administracyjnych dotyczących obiektów i robót budowlanych w celu doprowadzenia stwierdzonych nieprawidłowości do stanu zgodnego z prawem;
 • przyjmowanie zawiadomień o zakończeniu budowy i rozpatrywanie wniosków o udzielenie pozwolenia na użytkowanie obiektów budowlanych, przeprowadzanie kontroli obowiązkowych budów;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie katastrof budowlanych w celu zbadania ich przyczyn i okoliczności ich powstania;
 • przygotowywanie projektów postanowień i decyzji administracyjnych;
 • prowadzenie postępowań wyjaśniających w sprawie odpowiedzialności zawodowej w budownictwie;
 • przygotowywanie informacji o wynikach przeprowadzonych kontroli w celu sporządzania odpowiednich sprawozdań;
 • prowadzenie postępowań egzekucyjnych w administracji;
 • kompletowanie i porządkowanie akt zgodnie z instrukcją kancelaryjną celem ich wykorzystania w toku prowadzonych postępowań administracyjnych, przekazania do odpowiednich organów oraz właściwej archiwizacji;
 • przyjmowanie interesantów celem udostępnienia im akt sprawy oraz ewentualnego udzielenia wyjaśnień;
 • prowadzenie kontroli obowiązkowych budów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe (kierunek: budownictwo, architektura)
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w wykonywaniu funkcji technicznej w budownictwie
 • uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej w ograniczonym zakresie;
 • prawo jazdy kat.B;
 • znajomość przepisów Prawa budowlanego jak również związanych z nim przepisów wykonawczych, znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji;
 • umiejętność samodzielnej i fachowej oceny zjawisk technicznych oraz stosowania przepisów prawa budowlanego w ramach wykonywania zadań kontrolnych w terenie;
 • umiejętność obsługi komputera i urządzeń biurowych;
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • uprawnienia budowlane bez ograniczeń w specjalności konstrukcyjno-budowlanej lub architektonicznej;
 • komunikatywność, wysoka kultura osobista i asertywność;
 • umiejętność pracy w warunkach stresowych;
 • umiejętność pracy w zespole, systematyczność.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentów potwierdzających uprawnienia budowlane
 • Kopia dokumentu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidywany termin zatrudnienia SIERPIEŃ 2019r.
Osoby, których oferty będą spełniać wymagania formalne zostaną poinformowane telefonicznie lub mailowo o kolejnych etapach naboru. Prosimy o podanie nr telefonu w CV.
Oferty niewykorzystane zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od zakończenia naboru.
Dodatkowe informacje pod nr tel. 77 416 90 10.

Starszy inspektor nadzoru budowlanego

Brzeg

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna