Starszy inspektor
Kielce
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw informacji drogowej
w Wydziale Dróg i Sieci Drogowej Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Kielcach

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
- obciążenie mięśniowo-szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy
przy monitorach ekranowych,
- permanentna obsługa klientów zewnętrznych,
- nietypowe godziny ( w tym praca w nocy oraz w weekendy i święta)
- praca w systemie równoważnego czasu pracy po 12 godzin.
Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- praca w pomieszczeniach biurowych z wykorzystaniem komputera i urządzeń
biurowych,
- budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, budynek nie w pełni
przystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo – brak toalet przystosowanych
dla osób niepełnosprawnych,
- praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.

Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie monitoringu o stanie przejezdności i stanie technicznym dróg oraz przyjmowanie i przekazywanie informacji zgodnie z obowiązującymi procedurami i wytycznymi,
 • prowadzenie dokumentacji Punktu Informacji Drogowej oraz obsługa programów i systemów wykorzystywanych do pracy w Punkcie Informacji Drogowej,
 • analiza danych o zdarzeniach drogowych, współpraca ze służbami ratowniczymi, porządkowymi oraz zarządcami innych dróg i organami zarządzającymi ruchem na tych drogach ,
 • gromadzenie i przetwarzanie danych oraz uczestnictwo w ocenie zagrożeń występujących na drodze,
 • realizacja zadań w ramach zarządzania kryzysowego oraz stałego dyżuru,
 • przygotowywanie uzgodnień tras i projektów zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych,
 • rejestrowanie korespondencji wchodzącej do Wydziału oraz archiwizacja dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość sieci dróg na terenie województwa świętokrzyskiego,
 • umiejętność działania w sytuacjach trudnych i radzenie sobie ze stresem ( wypadki, katastrofy w ruchu drogowym),
 • kompetencje: wykorzystywanie wiedzy i doskonalenie zawodowe, rzetelność, organizacja pracy i orientacja na osiąganie celów, współpraca, komunikacja,
 • bardzo dobra umiejętność obsługi pakietu MS Office w szczególności programów Word i Excel.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowiskach dyspozytorskich, np. służb ratowniczych, w Punkcie Informacji Drogowej, przy dyżurach zimowego utrzymania dróg lub w administracji publicznej, 
<br>
 • wykształcenie: wyższe o profilu drogowym lub drogowo-mostowym lub mostowym lub budowlanym lub transportowym lub z zakresu ochrony środowiska lub informatycznym lub geodezyjnym,
<br>
 • znajomość języka angielskiego lub niemieckiego lub rosyjskiego w stopniu komunikatywnym,
 • znajomość przepisów dotyczących dróg publicznych i ochrony pasa drogowego,
 • znajomość zagadnień z zakresu inżynierii ruchu,
 • znajomość obsługi programów UtrudnieniaWin, ZimaWin, PPNWin.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-15
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny sprawdzian wiedzy, w przypadku gdy warunki formalne spełni co najmniej 10 kandydatów,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna, z kandydatami, którzy z pisemnego sprawdzianu wiedzy uzyskają min 60% punktów a w przypadku nie przeprowadzenia sprawdzianu pisemnego, ze wszystkimi kandydatami, którzy spełnią warunki formalne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Uwaga:
Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia lub za pośrednictwem formularza aplikacyjnego.
W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (41) 34-03-924

Starszy inspektor

Kielce

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna