Starszy inspektor
Gostyń
Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Informatyki i Łączności
Zespół Finansów, Zaopatrzenia, Łączności i Informatyki Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu

Warunki pracy

8 godzin, praca jednozmianowa, w pomieszczeniu przy świetle sztucznym i naturalnym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Dokonywanie okresowych przeglądów i napraw sprzetu łączności i informatyki
 • Administrowanie systemami niejawnymi PSTD oraz SNP
 • INASTALOWANIE OPROGRAMOWANIA NA KOMPUTERACH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W JEDNOSTCE
 • Aktualizacja oprogramowania na komputerach nie podłączonych do PSTD
 • Pobieranbie i wydawanie poczty z Zespołu Prezdialnego
 • Zgłaszanie zapotrzebowania na materiały ekspolatacyjne sprzętu łączności i informatyki
 • Obsługa skrzynki PPE Lotus Komendanta
 • Prowadzenie na bieżąćo dziennika PPE Lotus
 • Prowadzenie na bieżąco kart pracy łączności i informatyki
 • Realizowanie zadań nakreslonych przez właściwe Wydziały Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu dotyczące pracy łączności i informatyki
 • Konserwacja urządzeń łączności i nformatyki będących na stanie jednostki
 • Wykonywanie instalacji aparatów telefonicznych
 • Uczestnictwo w okresowych przeglądach technicznych sprzetu dokonywanych w WŁiI KWP w Poznaiu
 • Organizowanie i zapewnienie łączności w działaniach operacyjnych i prewencyjnych
 • Przestrzeganie zasad zachowania tajemnicy państwowej i służbowej
 • Podnoszenie kwalifikacji
 • Dbanie o dobro Komendy i jej mienie
 • Informowanie przełożonego o wydarzeniach w pracy , urazach, utracie dokumentu, niesprawności sprzętu oraz trudnościach w realizacji zadań słuzbowych
 • Prowadzenie dokumantacji systemów jawnych i niejawnych zgodnie z SWB i PBE
 • Archiwizowanie dokumantacji , wystepowanie z wnioskami o przyznanie/odebranie policjantom i pracownikom uprawnień do baz dancyh
 • Wystepowanie z wnioskami o przyznanie /odebranie kart PKI, dostepu do PPE Lotus oraz sieci Internet
 • Zastępowanie administartora ODN
 • Wdrażanie i prowadzenie polityk bezpieczeństwa systemów teleimformatycznych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe wyższe informatyka
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadcenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oswiadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyslne przestepstwo lub umyślne przestepstwo skarbowe
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie kandydata o wyrazeniu zgody na poddanie się procedurze sprawdzającej uprawniającej do dostepu do informacji niejawnych
 • Życiorys i list motywacyjny, z powołaniem się na numer ogłoszenia zamieszczonego w Biuletynie Informacji Publicznej KPRM

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Gostyniu ul. Wrocławska 44, 63 - 800 Gostyń

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Gostyń

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna