Starszy inspektor
Szczecin
Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie

Zachodniopomorski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw planowania, analiz, sprawozdawczości
w Wydziale Zaopatrzenia i Inwestycji

Warunki pracy

Praca administracyjno-biurowa w pełnym wymiarze czasu pracy, wykonywana od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30 – 15:30. Praca samodzielna z przewagą wysiłku umysłowego. Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Miejsce wykonywania pracy - budynek Komendy Wojewódzkiej Policji w Szczecinie przy ul. Piotra i Pawła 4/5. Stanowisko pracy usytuowane jest na drugim piętrze budynku, w pokoju biurowym wyposażonym w meble biurowe, sprzęt komputerowy oraz inne urządzenia biurowe. Oświetlenie w pomieszczeniu pracy naturalne i sztuczne. Budynek nie jest wyposażony w windę, pomieszczenia sanitarne nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich.

Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia zasadniczego:
2.657,11 zł brutto + dodatek za wysługę lat

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Pełnienie roli Administratora merytorycznego Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji Systemu Wspomagania Obsługi Policji w zakresie Modułu Środki Trwałe
 • Przypisywanie algorytmów kierujących w zakresie operacji finansowych dotyczących majątku trwałego nabywanego przez Wydział Zaopatrzenia i Inwestycji
 • Uzgadnianie stanów ewidencyjnych środków trwałych i ruchu pozostałych środków trwałych z saldami i zapisami na kontach księgowych
 • Opracowywanie rocznych informacji z udzielonych zamówień publicznych Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
 • Opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych Wydziału dotyczących obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz ich aktualizacja
 • Opracowywanie sprawozdań ze stanu i umorzenia środków trwałych będących w ewidencji Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
 • Opracowywanie zbiorczego sprawozdania ze stanów zapasów ŚT przechowywanych w magazynach Wydziału Zaopatrzenia i Inwestycji
 • Opracowywanie zbiorczego sprawozdania o stanie i ruchu środków trwałych KWP w Szczecinie i przekazywanie do GUS

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • Uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” potwierdzone dokumentem wydanym przez organy Policji lub ABW albo zgoda na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego mającego na celu uzyskanie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli „poufne”
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Znajomość ustawy z dnia 29.09.1994 r. o rachunkowości (Rozdział 2, 3 i 4)
 • Znajomość ustawy z dnia 27.08.2009 r. o finansach publicznych (Rozdział 4)
 • Znajomość ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji (Rozdział 1)
 • Znajomość Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 04.04.2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu gospodarowania niektórymi składnikami majątku Skarbu Państwa
 • Umiejętność obsługi komputera oraz pakietu Microsoft Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • Staranność, rzetelność, obowiązkowość
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Kreatywność
 • Umiejętność interpretacji obowiązujących przepisów prawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” wydanym przez organy Policji lub ABW albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-11-28
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie
  Wydział Kadr i Szkolenia
  ul. Małopolska 47, pok. 2
  70-515 Szczecin

  z dopiskiem: „Oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 29/2018”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia są niszczone po upływie 3 miesięcy od dnia obsadzenia stanowiska.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: (91) 82-11-235 lub 82 11 261.

Starszy inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna