Starszy inspektor
Olesno
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kadrowo-szkoleniowych
w Zespole ds. Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie

Warunki pracy

– budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak windy, a pomieszczenie biurowe usytuowane jest na pierwszym piętrze),
– praca w podstawowym systemie czasu pracy, jednozmianowym, ośmiogodzinnym (7.30-15.30),
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
– naturalne i sztuczne oświetlenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie dokumentacji kadrowej policjantów i pracowników, w tym akt osobowych,
 • wprowadzanie informacji (danych) kadrowo-szkoleniowych do systemu informatycznego za pośrednictwem policyjnej sieci transmisji danych, w tym prowadzenie ewidencji czasu pracy i absencji pracowników oraz weryfikowanie wprowadzonych przez komórki organizacyjne Komendy Powiatowej Policji w Oleśnie (KPP) i podległe jej komisariaty Policji (KP) danych dotyczących czasu służby i absencji policjantów oraz korygowanie błędnych danych,
 • prowadzenie spisów spraw realizowanych w komórce ds. kadr i szkolenia KPP oraz przygotowywanie zgromadzonej dokumentacji do archiwizacji i jej przekazywanie do składnicy akt,
 • organizowanie, koordynowanie i monitorowanie przedsięwzięć związanych z realizacją doskonalenia zawodowego lokalnego oraz kierowaniem na szkolenia zawodowe i kursy specjalistyczne odpowiednio policjantów i pracowników,
 • ustalanie uprawnień policjantów i pracowników do urlopów, zwolnień z pracy (zajęć służbowych policjantów), w tym związanych z rodzicielstwem, oraz określanie ich wymiaru i sporządzanie wymaganej dokumentacji,
 • realizowanie zadań profilaktycznej opieki zdrowotnej w zakresie dotyczącym wystawiania skierowań na badania wstępne pracowników, okresowe i kontrolne pracowników i policjantów, na szczepienia ochronne i badania do celów sanitarno-epidemiologicznych oraz monitorowanie terminowości ich realizacji,
 • realizowanie i koordynowanie spraw związanych z: 1) mianowaniem na wyższy stopień policyjny, nadawaniem orderów i odznaczeń państwowych oraz odznak i medali resortowych, 2) opiniowaniem służbowym policjantów i monitorowanie terminowości ich sporządzania, 3) promocją zawodu policjanta,
 • doraźne realizowanie zadań w zastępstwie starszego specjalisty Zespołu ds. Kadr i Szkolenia, tj.: 1) przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, zmianą i rozwiązaniem stosunku służbowego policjantów i stosunku pracy pracowników oraz dotyczącej nagród i wyróżnień, 2) ustalanie uprawnień i świadczeń z tytułu ustania stosunku służbowego policjantów i stosunku pracy pracowników oraz sporządzanie wymaganej dokumentacji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi: komputera i programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), poczty internetowej, urządzeń biurowych (telefon, faks, kserokopiarka, drukarka, niszczarka dokumentów),
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • znajomość przepisów: 1) prawa pracy w zakresie dot. realizowanych zadań (w tym Kodeksu pracy, ustawy o służbie cywilnej, ustawy o pracownikach urzędów państwowych), 2) ustawy o Policji i przepisów wykonawczych – w zakresie dot. realizowanych zadań, 3) Kodeksu postępowania administracyjnego – w zakresie dot. realizowanych zadań, 4) instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostkach organizacyjnych Policji,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność obsługi informatycznego Systemu Wspomagania Obsługi Policji (SWOP),
 • umiejętność interpretacji przepisów i ich stosowania,
 • znajomość przepisów o ochronie danych osobowych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742),
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy (w tym także dokumenty potwierdzające aktualne zatrudnienie o ile jest ono potwierdzeniem wymaganego doświadczenia),
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Przewidziane wynagrodzenie: zasadnicze ok. 2580 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% - przy stażu pracowniczym 5 lat, do 20% - przy stażu pracowniczym 20 lat)

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- analiza ofert spełniających wymagania formalne,
- test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy i/lub rozmowa kwalifikacyjna, w tym ze znajomości przepisów: 1) ustawy z dnia 06.04.1990 r. o Policji /Dz. U. z 2019 r. poz. 161 z póź. zm./ - w zakresie dot. realizowanych zadań; 2) ustawy z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy /Dz. U. z 2019 r. poz. 1040 z póź. zm./; 3) ustawy z dnia 14.06.1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z póź. zm./ – w zakresie dot. realizowanych zadań; 4) rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 19.09.2014 r. w sprawie urlopów policjantów /Dz.U. z 2014 r. poz. 1282 z póź. zm./; 5) rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10.12.2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej /Dz. U. z 2018 r. poz. 2369/; 6) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz. U. Nr 14, poz. 67 z póź. zm./; 7) zarządzenia nr 678 Komendanta Głównego Policji z dnia 17.06.2005 r. w sprawie zasad prowadzenia przez przełożonych dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem służbowym policjantów oraz sposobu prowadzenia akt osobowych /Dz. Urz. KGP Nr 11, poz. 71 z póź. zm./.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (w takiej sytuacji decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny, CV i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach postępowania telefonicznie lub mailowo pod warunkiem zamieszczenia w ofercie numeru telefonu lub adresu e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 350 44 11.
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ukazujących się w prasie oraz na innych stronach internetowych niż nabory.kprm.gov.pl oraz www.olesno.policja.gov.pl

Starszy inspektor

Olesno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna