Starszy inspektor
Warszawa
Komenda Stołeczna Policji w Warszawie

Komendant Stołeczny Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw dokumentacji środków trwałych i wyceny szkód
w Wydziale Teleinformatyki

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa , praca przy monitorze ekranowy co najmniej przez połowę dobowego wymiaru czasu pracy, praca przy oświetleniu mieszanym, budynek wyposażony w schodołaz bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, drzwi o szerokości 90 cm dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie ewidencji ilościowo-wartościowej materiałów i wyposażenia informatyki, rozchodowej sprzętu teleinformatycznego darowizn sprzętu teleinformatycznego oraz sporządzanie dowodów przychodu i rozchodu w tym monitorowanie obiegu tych dokumentów z wykorzystaniem komputrowego programu ewidencyjnego oraz prowadzenie ewidencji pomocniczej w Wydziale Teleinformatyki,
 • analizowanie kosztów z obszaru łączności i informatyki oraz ruchu sprzętowego pod kątem stanu posiadania a zgłaszanych potrzeb, przy pomocy informatycznego programu kalkulacyjnego,
 • prowadzenie dokumentacji, sporządzanie wniosków w zakresie darowizn sprzętu informatycznego oraz sporządzanie kwartalnych sprawozadań ilościowo-wartościowych dot. darowizn przy pomocy informatycznego programu kalkulacyjnego,
 • dokonywanie wyceny szkód na podstawie amortyzacji liniowej według obowiązującej tabeli umorzeń oraz sporządzanie sprawozadań w zakresie nalożności finansowych wynikających z postępowań szkodowych w zakresie urządzeń informatyki przy pomocy kalkulacyjnego programu informatycznego,
 • prowadzenie dokumentacji zakwalifikowanego do wybrakowania sprzętu informatyki przy wykorzystaniu komputerowego programu ewidencyjnego,
 • uczestniczenie w planowaniu i realizacji zapotrzebowania w materiały i sprzęt informatyki na podstawie zgłoszonych potrzeb, stanu posiadania, rezerw oraz wybrakowanego sprzętu,
 • uczestniczenie w sporządzaniu miesięcznych, kwartalnych, półrocznych i rocznych sprawozdań z zaangażowania kosztów ponoszonych z tytułu zakupów sprzętu i materiałów informatycznych przy pomocy informatycznego programu kalkulacyjnego,
 • uczestniczenie w okresowych i doraźnych inwentaryzacjach w zakresie zgodności stanu faktycznego środków trwałych z ewidencyjnym oraz kontrolach stanu ilościowego sprzętu stanowiącego rezerwę wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze rozliczeń finansowych
<br>
 • znajomość ustawy o rachunkowości,
 • umiejętność:sporządzania analiz finansowych, prowadzenia ewidencji środków trwałych, obsługi kalkulacyjnych systemów komputerowyc;
 • komunikatywność,
 • dostęp do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Tajne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • znajomość: procedury wyceny wartościowej, procedur inwentaryzacyjnych, sporządzania protokołów i sprawozdań finansowych,

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "TAJNE" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych,
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • -

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-04-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  bezpośrednio w Sekcji ds. Doboru Wydziału Kadr Komendy Stołecznej Policji Aleja Solidarności 126, 01-195 Warszawa; bądź za pośrednictwem poczty
  z dopiskiem na kopercie oraz w liście motywacyjnym
  „Oferta pracy WTI-8/IV/19”.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).

Uprzejmie informujemy kandydatów/kandydatki, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów.

UWAGA! LIST MOTYWACYJNY, ŻYCIORYS/CV ORAZ WSZYSTKIE OŚWIADCZENIA MUSZĄ BYĆ OPATRZONE AKTUALNĄ DATĄ(korespondującą z datą złożenia dokumentów) ORAZ WŁASNORĘCZNIE PODPISANE.

Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). Oferty z upływem okresu archiwizacji zostaną komisyjnie zniszczone. Kandydaci/kandydatki, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani o terminie kolejnego etapu selekcji. Planowane techniki i metody naboru: weryfikacja formalna nadesłanych ofert, sprawdzian wiedzy merytorycznej, rozmowa kwalifikacyjna.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna