Starszy inspektor
Katowice
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Katowicach

Regionalny Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi projektu LIFE.VISTULA.PL
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa polegająca m.in. na opracowywaniu dokumentów, częściowo związana z wyjazdami w teren;
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4h dziennie;
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na III piętrze z dostępem do światła dziennego;
• obsługa urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów);
• kontakt z klientem zewnętrznym;
• budynek dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • uczestniczy w sporządzaniu dokumentów finansowych niezbędnych do prawidłowej realizacji projektu, w tym związanych z planowaniem wydatków i przygotowywaniem wniosków o płatność, a także sporządza sprawozdania i raporty finansowe m.in. monitoruje wydatki w ramach projektu, opisuje dokumenty księgowe;
 • uczestniczy w przygotowaniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z aktualnie obowiązującymi regulacjami prawnymi i przepisami wewnętrznymi Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Katowicach, w tym uczestniczy w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowań przetargowych w ramach projektu;
 • zapewnia obsługę administracyjno-organizacyjną projektu poprzez przygotowanie zestawień, sprawozdań, pism w ramach współpracy między beneficjentami;
 • organizuje i zapewnia prawidłowy przebieg posiedzeń Komitetu Sterującego;
 • archiwizuje wszelkie dokumenty związane z realizacją projektu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • znajomość ustaw: o finansach publicznych w zakresie Działu I; Prawo zamówień publicznych w zakresie art. 4, 17, 39-46, 89, 93;
 • właściowa organizacja pracy własnej oraz umiejętność pracy w zespole;
 • umiejętność analitycznego myślenia;
 • kreatywność;
 • rzetelność, dokładność, terminowość;
 • komunikatywność, łatwość nawiązywania kontaktów;
 • bardzo dobra umiejętność obsługi komputera (MS OFFICE, poczta elektroniczna, Internet);
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • znajmomość programu LIFE – instrumentu finansowego Unii Europejskiej;
 • prawo jazdy kat. B.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie posiadania prawo jazdy kat. B;
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-01
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas określony - do końca realizacji projektu LIFE.VISTULA.PL, t.j. do 30 września 2022 roku.

Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.katowice.rdos.gov.pl/wzory-oswiadczen
Oświadczenia powinny być opatrzone własnoręcznym podpisem kandydata.

Planowane techniki i metody naboru:
Etap I – weryfikacja formalna nadesłanych ofert,
Etap II – pisemny sprawdzian wiedzy,
Etap III – rozmowa kwalifikacyjna.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefoniczne lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynek e-mail.

Oferty można odbierać w terminie 3 miesięcy od dnia upowszechnienia informacji o wyniku naboru. Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje, w tym o wysokości proponowanego wynagrodzenia, można uzyskać pod nr telefonu: 32/42-06-829.

Starszy inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna