Starszy inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ds. gospodarki nieruchomościami
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Warunki pracy

1. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych prowadzenie, kontroli.
2. Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
3. Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety i podnośnik dostosowane dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie zadań z zakresu gospodarki nieruchomościami, w tym w ramach II instancji;
 • Przeprowadzanie kontroli zewnętrznych;
 • Przygotowywanie decyzji II instancji w sprawach związanych z ustalaniem odszkodowania według zasad i trybu określonych w przepisach o odszkodowaniach za wywłaszczone nieruchomości;
 • Przygotowywanie decyzji II instancji w sprawach określonych w ustawie o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości;
 • Przygotowywanie rozstrzygnięć administracyjnych organu wyższego stopnia w przedmiocie zażalenia na bezczynność lub na przewlekłe prowadzenie postępowania przez starostę bądź ponaglenia;
 • Przygotowywanie decyzji administracyjnych w celu uwłaszczenia spółki Polskie Koleje Państwowe S.A.
 • Rozpatrywanie skarg na jednostki samorządu terytorialnego w sprawach dotyczących nieruchomości Skarbu Państwa;
 • Obsługa klientów udzielając w ramach prowadzonych postępowań należytych i wyczerpujących informacji, wskazówek, informacji w sprawach dotyczących gospodarki nieruchomościami, a także informowanie o konieczności podjęcia określonych działań;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami i przepisów wykonawczych do tej ustawy;
 • Znajomość ustawy: Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną;
 • Znajomość ustawy o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;
 • Znajomość ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiębiorstwa państwowego „Polskie Koleje Państwowe”
 • Znajomość przepisów regulujących kwestie przejmowania gospodarstw rolnych na rzecz Skarbu Państwa
 • Znajomość ustawy o kontroli w administracji rządowej
 • Znajomość Kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Umiejętność analitycznego myślenia
 • Umiejętność rozwiązywania problemów i działania w sytuacjach nieprzewidywalnych
 • Otwarty stosunek do klienta oraz umiejętność przekazywania informacji
 • Umiejętność korzystania z urządzeń biurowych oraz oprogramowania komputerowego
 • Umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-31
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Opolski Urząd Wojewódzki
  Sekretariat Dyrektora Generalnego
  pok. 251
  Piastowska 14 45-082 Opole
  z dopiskiem "oferta pracy ogłoszenie nr ......."

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo lub pocztą tradycyjną.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji procesu rekrutacji, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody.
Posiada Pani/Pan prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, przy czym cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed cofnięciem zgody.
Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane aż do ewentualnego wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez okres 3 miesięcy od zakończenia rekrutacji, w której Pani/Pan bierze udział.
Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia
przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Pani/Pana dane nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu
Podanie danych jest dobrowolne, ale konieczne w celu przeprowadzenia rekrutacji.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 459

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna