Starszy inspektor
Koszalin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi klienta w sprawach cudzoziemców
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców w Delegaturze w Koszalinie

Warunki pracy

• praca o charakterze administracyjno-biurowym, w systemie jednozmianowym ośmiogodzinnym.
• stanowisko pracy wyposażone jest w komputer, monitor ekranowy – obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie
• większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej - praca z dokumentami
• stanowisko pracy znajduje się w pomieszczeniu biurowym na parterze budynku, oświetlenie dzienne i sztuczne
• w budynku brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji
• narzędzia pracy: komputer z monitorem ekranowym, urządzenia biurowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Obsługa klientów w Delegaturze ZUW - przyjmowanie wniosków w sprawach legalizacji: pobytu na terenie RP, obywatelstwa, wiz oraz o wydanie i wymianę dokumentów od cudzoziemców i obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej oraz udzielanie im bieżących informacji.
 • Obsługa klientów w Delegaturze ZUW - przyjmowanie i weryfikacja wniosków dotyczących zezwolenia na pracę oraz przedłużenie zezwolenia na pracę cudzoziemców na terytorium RP.
 • Obsługa klientów w Delegaturze ZUW - przyjmowanie od cudzoziemców i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej wniosków o wpis do ewidencji zaproszeń.
 • Przyjmowanie od cudzoziemców i obywateli Rzeczypospolitej Polskiej dodatkowych dokumentów celem uzupełniania złożonych przez nich wniosków.
 • W zakresie przyjętych wniosków prowadzenie przesłuchań stron i świadków w celu zebrania materiału dowodowego w sprawie i dokonania jego oceny.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt prowadzonych spraw zakończonych do archiwum zakładowego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obsłudze biurowej klienta lub administracji publicznej albo obsłudze prawnej lub biurowej
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pobycie oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin, o ochronie danych osobowych
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • spostrzegawczość
 • systematyczność i dokładność
 • umiejętność pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie
  Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283
  ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

  z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 58”

  Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto ok. 2400,00 zł

Oferty należy składać w zaklejonych kopertach.
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW w Szczecinie, w zakładce „Praca”.
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy postępowania kwalifikacyjnego:
1. selekcja ofert
2. rozmowa kwalifikacyjna

Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem.
Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie.
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr ZUW w Szczecinie, pok. 281 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 400.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Koszalin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna