Starszy inspektor
Olesno
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi systemów informatycznych
w Wydziale Kryminalnym KPP w Oleśnie

Warunki pracy

– budynek nieprzystosowany do osób z niepełnosprawnością fizyczną (brak windy, a pomieszczenie biurowe usytuowane jest na drugim piętrze)
– praca w podstawowym systemie czasu pracy, jednozmianowym, ośmiogodzinnym (7.30-15.30),
– praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
– naturalne i sztuczne oświetlenie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wprowadzanie danych do systemów informatycznych za pośrednictwem policyjnej sieci transmisji danych, w tym korygowanie już wprowadzonych danych, w oparciu o dane wynikające z dokumentów przekazywanych przez policjantów, prokuraturę, sąd i inne uprawnione instytucje,
 • dokonywanie sprawdzeń w zasobach informatycznych Policji i dokonywanie wstępnej analizy kryminalnej na zlecenie uprawnionych osób,
 • dokonywanie rejestracji i sprawdzeń w niejawnych zasobach informatycznych Policji na zlecenie uprawnionych osób,
 • obsługa programów i aplikacji komputerowych w ramach posiadanych uprawnień,
 • realizowanie zadań wynikających z „Polityk bezpieczeństwa” programów dostępowych w ramach posiadanych uprawnień i upoważnień, w tym związanych z przetwarzaniem danych osobowych i informacji prawnie chronionych,
 • prowadzenie szkoleń z zakresu zagadnień z obszaru realizowanych zadań,
 • doraźne realizowanie zadań w zastępstwie technika Wydziału Kryminalnego, tj.: prowadzenie manualnych rejestrów śledztw, dochodzeń i postępowań sprawdzających, przyjmowanie i magazynowanie deponowanych przez policjantów KPP w Oleśnie i podległych jednostek Policji dowodów rzeczowych oraz ich przekazywanie do właściwych organów i instytucji, nadzór nad terminowych wprowadzaniem przez policjantów KPP w Oleśnie danych do systemów informatycznych Policji.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi: komputera i programów biurowych (edytor tekstu, arkusz kalkulacyjny), poczty internetowej, urządzeń biurowych (telefon, faks, kserokopiarka, drukarka, niszczarka dokumentów),
 • umiejętność współpracy w zespole,
 • komunikatywność i umiejętność przekazywania informacji w sposób jasny, precyzyjny i zwięzły,
 • znajomość przepisów instrukcji kancelaryjnej obowiązującej w jednostkach organizacyjnych Policji,
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z obsługą systemów informatycznych w Policji
 • wykształcenie: wyższe
 • umiejętność obsługi systemów informatycznych Policji (KSIP, SWD, SWOP, ERCDŚ, SESPol, SNP)
 • znajomość przepisów: 1) w sprawie przetwarzania informacji przez Policję, 2) w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji, 3) w sprawie form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym - w zakresie dotyczącym realizowanych zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 742)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-10
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Przewidziane wynagrodzenie: zasadnicze ok. 2580 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat (od 5% - przy stażu pracowniczym 5 lat, do 20% - przy stażu pracowniczym 20 lat)

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Powiatowego Policji w Oleśnie ds. Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Techniki i metody naboru:
weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
analiza ofert spełniających wymagania formalne,
test wiedzy z zakresu zadań wykonywanych na stanowisku pracy i/lub rozmowa kwalifikacyjna, w tym ze znajomości przepisów: 1) rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18.01.2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej i jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych /Dz. U. Nr 14, poz. 67 z póź. zm./, 2) rozporządzenia MSWiA z dnia 23.08.2018 r. w sprawie przetwarzania informacji przez Policję /Dz. U. poz. 1636 z póź. zm./, 3) zarządzenia nr 4 KGP z dnia 09.02.2017 r. w sprawie niektórych form organizacji i ewidencji czynności dochodzeniowo-śledczych Policji oraz przechowywania przez Policję dowodów rzeczowych uzyskanych w postępowaniu karnym /Dz. Urz. KGP poz. 9 z póź. zm./, 4) decyzji nr 165 KGP z dnia 25.07.2017 r. w sprawie funkcjonowania Krajowego Systemu Informacyjnego Policji /Dz. Urz. KGP poz. 51 z póź. zm./.

Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Oferty i oświadczenia niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów oraz złożone po terminie zostaną odrzucone. Termin uważa się za zachowany, jeżeli przed jego upływem pismo zostanie nadane w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy Prawo pocztowe (w takiej sytuacji decyduje data stempla pocztowego). List motywacyjny, CV i oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną powiadomieni o kolejnych etapach postępowania telefonicznie lub mailowo pod warunkiem zamieszczenia w ofercie numeru telefonu lub adresu e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 34 350 44 11.

Komenda Powiatowa Policji w Oleśnie nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń ukazujących się w prasie oraz na innych stronach internetowych niż nabory.kprm.gow.pl oraz www.olesno.policja.gov.pl


Starszy inspektor

Olesno

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna