Starszy inspektor
Rzeszów
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Rzeszowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ochrony przyrody w tym obszarów Natura 2000 w procedurach oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz asystent koordynatora projektu „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód"
w Wydziale Ochrony Przyrody i Obszarów Natura 2000

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
praca administracyjno - biurowa,
praca przy monitorze ekranowym,
krajowe wyjazdy służbowe
kontakt z klientem zewnętrznym
Miejsce i otoczenie organizacyjno – techniczne stanowiska pracy
praca wykonywana w siedzibie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Rzeszowie,
wejście do budynku z podjazdem dla osób niepełnosprawnych,
winda, brak oznaczeń, specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym,
na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym opracowywanie projektów postanowień stwierdzających obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania oraz opracowywanie projektów postanowień uzgadniających warunki realizacji przedsięwzięć w zakresie oddziaływania na obszary Natura 2000,
 • wykonywanie prac o charakterze logistyczno – administracyjnym w ramach projektu oraz wspomaganie pracy koordynatora projektu w zakresie zamówień publicznych,
 • przekazywanie wykonawcom wyłonionym do realizacji działań w ramach projektu „Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód”, danych oraz informacji niezbędnych do realizacji zamówienia zgodnie z zawartymi umowami,
 • przygotowywanie opinii co do potrzeby sporządzenia raportu i jego zakresu, ustala warunki realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w zakresie ochrony przyrody i obszarów Natura 2000,
 • prowadzenie postępowań związanych z wykonaniem działań mogących znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000,
 • prowadzenie spraw związanych z: wydawaniem zezwoleń na realizację planu lub przedsięwzięcia mogącego znacząco negatywnie oddziaływać na obszary Natura 2000

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie wykształcenie minimum średnie w zakresie: ochrona środowiska lub leśnictwo lub pokrewne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody lub leśnictwa
 • Znajomość ustaw: o ochronie przyrody, o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, o ochronie przyrody, Kodeks postępowania administracyjnego, o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Prawo zamówień publicznych ustawa o służbie cywilnej oraz aktów wykonawczych do w/w ustaw.
 • Specjalistyczna wiedza z zakresu ochrony przyrody, krajobrazu, gospodarki leśnej, planowania przestrzennego oraz znajomość prawa w tym zakresie,
 • Samodzielność i inicjatywa,
 • asertywność, umiejętność współpracy
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe w zakresie: biologia lub ochrona środowiska lub leśnictwo lub pokrewne
 • przeszkolenie z zakresu: ochrony przyrody; planowania przestrzennego; ocen oddziaływania na środowisko; gospodarki wodnej; oddziaływań na zasoby przyrody;
 • rzetelność i terminowość, organizacja pracy własnej, doskonalenie zawodowe, identyfikowanie się z misją urzędu

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie przeszkolenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-03
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Oświadczenia prosimy składać zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie internetowej: http://bip.rzeszow.rdos.gov.pl (Praca/Wzory oświadczeń). Wszystkie oświadczenia powinny być własnoręcznie podpisane.

Za datę złożenia dokumentów uznaje się datę stempla pocztowego lub termin złożenia w kancelarii RDOŚ
Dokumenty w języku obcym, szczególnie dotyczące doświadczenia zawodowego należy dostarczyć przetłumaczone na język polski.
Za kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy uważa się dokumenty wyraźnie wskazujące na wykonywanie zadań w wymaganym obszarze (np. jeżeli na świadectwie pracy widnieje stanowisko specjalisty, należy dołączyć do niego kopię zakresu wykonywanych obowiązków/zadań/czynności na zajmowanym stanowisku, wystawiony przez pracodawcę)
Nabór składa się z następujących etapów: selekcji ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych, sprawdzianu wiedzy – test, rozmowy kwalifikacyjnej.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Prosimy o podawanie nr telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnych etapów rekrutacji zostanie przekazana kandydatom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy o sprawdzanie skrzynki e-mail.

Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne. Dodatkowe informacje tel. (17) 785 00 44

Starszy inspektor

Rzeszów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna