Starszy inspektor
Katowice
Wyższy Urząd Górniczy w Katowicach

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw administracyjno-gospodarczych
w Biurze Administracyjno-Gospodarczym (na zastępstwo)

Warunki pracy

• duże obciążenie narządu wzroku związane z pracą przy monitorach komputerowych,
• częsty i bezpośredni kontakt z klientem zewnętrznym, w tym reprezentacja urzędu,
• wysiłek fizyczny związany z przemieszczaniem akt i dokumentacji, w tym umieszczonych w szafach z koniecznością użycia drabiny,
• praca przy komputerze w pozycji siedzącej wymagająca wysiłku statycznego,
• podróże służbowe do miejsc, które mogą być niedostosowane do poruszania się osób niepełnosprawnych.
Budynek Urzędu wielokondygnacyjny, niedostosowany do poruszania się osób na wózkach inwalidzkich (brak podjazdów, wind, toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych).

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie prognoz i analiz dotyczących wykorzystania zasobów lokalowych urzędów górniczych oraz proponowanie ewentualnej modyfikacji rozwiązań,
 • bieżące monitorowanie realizacji umów najmu powierzchni biurowych i garażowych na potrzeby urzędów górniczych, negocjowanie warunków umów najmu, stawek czynszowych, stawek eksploatacyjnych, projektowanie założeń do sporządzenia aneksów do tych umów, rozliczanie wydatków ponoszonych z tego tytułu, inicjowanie zmian w tym obszarze oraz przedstawianie propozycji zmniejszenia kosztów utrzymania nieruchomości
 • wykonywanie czynności właściwych ze względu na rolę komórki jako wnioskodawcy w zakresie wskazanych przez przełożonego dostaw i usług, przygotowywanie m.in. opisu przedmiotu zamówienia i szacowanie jego wartości oraz czuwanie nad realizacją zawartych umów/zamówień i zatwierdzonych wniosków,
 • planowanie, analizowanie, rozliczanie wydatków związanych z dokonywaniem na rzecz urzędów górniczych dostaw i usług, w tym sporządzanie sprawozdania z realizacji wydatków, weryfikowanie wstępnego zapotrzebowania z komórek WUG i urzędów górniczych, zgłaszanie zapotrzebowania do harmonogramu udzielania zamówień publicznych, prowadzenie korespondencji z komórkami, urzędami górniczymi oraz wykonawcami
 • nadzorowanie i koordynowanie działalności urzędów górniczych w zakresie zadań wykonywanych na stanowisku związanych z realizacją wskazanych przez przełożonego dostaw i usług oraz w zakresie gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi bazę lokalową urzędów, opiniowanie wniosków urzędów górniczych z tym związanych i przeprowadzanie w związku z tym bieżącej kontroli,
 • realizowanie zadań związanych z gospodarowaniem majątkiem urzędu, w tym uczestniczenie w pracach komisji przetargowej do spraw sprzedaży majątku ruchomego,
 • współuczestniczenie w tworzeniu założeń do projektów aktów wewnętrznych,
 • prowadzenie, przechowywanie oraz przygotowywanie do przekazania do archiwum zakładowego dokumentacji spraw realizowanych na stanowisku.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe z zakresu prawa, administracji lub ekonomii lub wyższe oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania/gospodarowania nieruchomościami
 • Znajomość funkcjonowania administracji publicznej
 • Ogólna znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Znajomość ustawy o gospodarce nieruchomościami
 • Znajomość ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym i aktów wykonawczych do niej
 • Znajomość przepisów Kodeksu pracy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Znajomość Kodeksu cywilnego w obszarze zobowiązań, czynności cywilnoprawnych i odpowiedzialności z tytułu zobowiązań
 • Praktyczna znajomość ustawy Prawo zamówień publicznych w zakresie dotyczącym przygotowania opisu przedmiotu zamówienia, szacowania wartości zamówienia, ustalania kryteriów oceny ofert
 • Umiejętność obsługi typowych biurowych programów komputerowych, w tym edytora tekstu, arkusza kalkulacyjnego, umiejętność obsługi poczty elektronicznej i Internetu
 • Samodzielność i inicjatywa
 • Asertywność
 • Skuteczna komunikacja
 • Myślenie analityczne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego (powyżej 1 roku) w zakresie wydatkowania środków publicznych lub w zakresie administrowania nieruchomościami
 • wykształcenie: brak
 • Licencja zawodowa zarządcy nieruchomościami
 • Przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego przeszkolenie z zakresu zamówień publicznych
 • Kopie dokumentów potwierdzających ogólny staż pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego licencję zawodową zarządcy nieruchomości

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, numer telefonu.
Oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznym podpisem.
Wzór oświadczenia zamieszczono na stronie internetowej www.wug.gov.pl.
Oferty otrzymane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) lub oferty, które nie spełniają wymagań niezbędnych zostaną komisyjnie zniszczone bez informowania o tym kandydatek/kandydatów. Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane.
Zakwalifikowane kandydatki lub zakwalifikowani kandydaci zostaną powiadomieni pisemnie.
Informacja o metodach i technikach naboru:
- sprawdzenie wymagań formalnych i dodatkowych - analiza dokumentów,
- sprawdzenie wiedzy - test wiedzy,
- sprawdzenie umiejętności obsługi komputera – wykonanie zestawu zadań na komputerze,
- sprawdzenie kompetencji - wywiad kompetencyjny w zakresie następujących kompetencji: samodzielność i inicjatywa, asertywność, skuteczna komunikacja, myślenie analityczne.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (32) 736-1725.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Katowice

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna