Starszy inspektor
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw współpracy międzynarodowej
w Wydziale Prezydialnym

Warunki pracy

- praca umysłowa o charakterze biurowym, w przypadku tłumaczeń – w terenie
- praca związana z wyjazdami w delegacje
- praca przy monitorze ekranowym (komputerowym) powyżej połowy dobowego czasu pracy
- praca w systemie jednozmianowym, przy oświetleniu sztucznym i naturalnym, w wymuszonej siedzącej pozycji
- praca wymaga pełnej sprawności fizycznej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie współpracy zagranicznej realizowanej przez Komendę Wojewódzką Policji i jednostki organizacyjne Policji dolnośląskiej, w tym przede wszystkim z Policja czeską w zakresie zadań i prac wynikających z zawartych porozumień i umów międzynarodowych, w celu utrzymania jej na optymalnym poziomie
 • planowanie kontaktów z partnerami zagranicznymi, poprzez opracowanie wieloletnich planów współpracy (w tym dotyczących pozyskiwania środków z UE) i harmonogramów, w szczególności z policja czeską, w celu zapewnienia właściwego poziomu współpracy zagranicznej
 • tłumaczenie ustne z języka czeskiego na język polski oraz języka polskiego na czeski podczas oficjalnych wizyt delegacji zagranicznych, spotkań roboczych policjantów z zagranicy z funkcjonariuszami Policji dolnośląskiej, jak również podczas wyjazdów Komendanta Wojewódzkiego Policji za granicę, w celu zapewnienia właściwego poziomu wzajemnej komunikacji
 • analiza materiałów i korespondencji w języku czeskim nadesłanej do Komendanta Wojewódzkiego oraz obsługa korespondencji zagranicznej w tym zakresie. W szczególnych przypadkach tłumaczenia pozaoperacyjne i operacyjne dla wydziałów KWP we Wrocławiu, w celu zapewnienia właściwego poziomu współpracy międzynarodowej
 • obsługa merytoryczno-organizacyjna, w tym finansowa, delegacji jednostek Policji województwa dolnośląskiego wyjeżdżających za granicę oraz obsługa delegacji zagranicznych przyjmowanych przez KWP Wrocław, w celu utrzymania współpracy w zgodności z obowiązującymi przepisami
 • analiza efektów współpracy międzynarodowej KWP we Wrocławiu z zagranicznymi jednostkami Policji, w tym sporządzanie rocznych sprawozdań, materiałów informacyjnych dla jednostek administracji rządowej i samorządowej, w celu spełnienia wymagań stawianych przez Komendę Główną Policji w tym zakresie
 • współudzuiał w organizowaniu konferencji międzynarodowych oraz festynów i koncertów z udziałem Kierownictwa KWP oraz przedstawicieli władz państwowych, samorządowych, w aspekcie udziału w tych przedsięwzięciach partnerów zagranicznych, w celu zapewnienia profesjonalnej obsługi partnerów zagranicznych
 • w przypadku wykorzystania ankieterów spoza Policji szkolenie ankieterów, nadzór nad ankieterami wykonującymi badania w terenie oraz koordynowanie badań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego – tłumaczenia ustne (konsekutywne) i pisemne z czeskiego i na język czeski, doświadczenie we współpracy międzynarodowej
 • znajomość języka czeskiego na poziomie zaawansowanym-C2
 • umiejętność pracy w zespole, sporządzania analiz i ocen, organizowania pracy własnej
 • umiejętność komunikowania się, koordynowania i organizowania spotkań
 • umiejętność interpretacji przepisów, redagowania oraz tłumaczenia tekstów w języku niemieckim
 • umiejętność rozwiązywania problemów, działania w sytuacjach nieprzewidywalnych, stresowych, często pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe o profilu filologia czeska lub lingwistyka stosowana
 • studia podyplomowe o kierunku filologicznym
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1-komunikatywny

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie znajomości języka czeskiego na poziomie zaawansowanym-C2
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie studiów podyplomowych
 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie znajomości języka angielskiego na poziomie B1-komunikatywny lub oświadczenie kandydata o znajomości języka angielskiego na poziomie B1-komunikatywnym
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko... .(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,7461 (co stanowi kwotę 3 347,17 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.


Starszy inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna