Starszy inspektor
Suwałki
Komenda Miejska Policji w Suwałkach

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony ppoż.
Jednoosobowe stanowisko

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, praca w siedzibie urzędu z możliwością wyjazdów np. do posterunków policji KMP w Suwałkach, obsługa urządzeń biurowych, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu, oświetlenie mieszane, bariery architektoniczne - bez podjazdów dla osób niepełnosprawnych, windy tylko w budynku głównym (budynek A), brak odpowiednio dostosowanych toalet dla potrzeb osób niepełnosprawnych, czas pracy – zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • nadzór i koordynacja zagadnień związanych z przestrzeganiem przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy, ze szczególnym uwzględnieniem stanowisk służbowych i pracowniczych, na których zatrudnione są kobiety w ciąży lub karmiące dziecko piersią, policjanci lub pracownicy wykonujący pracę zmianową, w tym pracujący w nocy oraz osoby fizyczne wykonujący pracę na innej podstawie niż stosunek pracy w jednostce lub miejscu wyznaczonym przez komendanta
 • przeprowadzanie kontroli warunków służby i pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz bieżące informowanie komendanta o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych wraz z wnioskiem zmierzającym do usuwania tych zagrożeń
 • nadzór nad stosowaniem środków zapobiegawczych ujętych w instrukcjach przeciwpożarowych
 • sporządzanie i przedstawianie komendantowi co najmniej raz w roku okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny służby i pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia policjantów i pracowników oraz poprawę warunków służby i pracy,
 • udział w opracowywaniu planów modernizacji i rozwoju jednostki oraz przedstawianie propozycji dotyczących uwzględnienia w tych planach rozwiązań techniczno – organizacyjnych zapewniających poprawę stanu bezpieczeństwa i higieny pracy
 • udział w ocenie założeń i dokumentacji dotyczących modernizacji jednostki albo jej części, a także nowych inwestycji, oraz zgłaszanie wniosków dotyczących uwzględniania wymagań bezpieczeństwa i higieny służby i pracy w tych założeniach i dokumentacji,
 • udział w przekazywaniu do użytkowania nowo budowanych lub przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy, urządzeń mających wpływ na warunki służby/pracy oraz bezpieczeństwo policjantów i pracowników zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
 • udział w opracowywaniu w komendzie wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących policjantami i pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby i pracy,
 • opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny służby i pracy na poszczególnych stanowiskach służby i pracy,
 • udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków pozostających w związku z pełnieniem służby w Policji, wypadków przy pracy oraz stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku służby i pracy,
 • pełny zakres obowiązków dostępny na stronie BIP KMP w Suwałkach

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego w służbie bhp (udokumentowany świadectwem pracy, bądź zaświadczeniem w przypadku zatrudnienia nadal), staż pracy niezbędny tylko w przypadku kwalifikacji na poziomie technika
 • szkolenie okresowe dla pracowników służby bhp
 • szkolenie instruktora ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość przepisów z zakresu bhp i ppoż.
 • znajomość przepisów z zakresu prawa pracy
 • znajomość ustawy o policji oraz przepisów wykonawczych
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • umiejętność obsługi pakietu Microsoft Office lub Open Office
 • umiejętność redagowania pism urzędowych
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
 • wykształcenie: wyższe wykształcenie o kierunku lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy albo studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „poufne” albo oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą o ochronie informacji niejawnych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-19
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Miejska Policji w Suwałkach
  ul. Gen. Kazimierza Pułaskiego 26
  16-400 Suwałki

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do składania ofert przez osoby niepełnosprawne (z uwzględnieniem informacji dotyczących miejsca i otoczenia organizacyjno – technicznego stanowiska pracy).
Przewidywane wynagrodzenie brutto: ok. 2875 zł plus dodatek z tytułu wysługi lat.
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć tłumaczenie tych dokumentów sporządzone lub poświadczone przez tłumacza przysięgłego.
Oferty przyjmowane będą:
- od pn. do pt. w godz.: 8.00 - 15.00 w siedzibie urzędu w recepcji,
- oferty przesłane listownie z dopiskiem "Nabór na stanowisko specjalisty ds. bhp i ppoż. - nr 44205"- decyduje data stempla pocztowego.
Uprzejmie informujemy kandydatki/kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest nadesłanie w terminie wszystkich wymaganych dokumentów. List motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane. Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data stempla pocztowego). O kolejnych etapach kandydaci zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.
Kandydat deklaruje, iż spełnia wymogi co do uzyskania wymaganego na przedmiotowym stanowisku poświadczenia bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych (klauzula poufne). Uzyskanie pełni przydatności do zajmowania w/w stanowiska kandydat uzyskuje poprzez poddanie się postępowaniu sprawdzającemu w efekcie którego wydane zostanie
poświadczenie bezpieczeństwa dostępu do informacji niejawnych o klauzuli poufne. Nie uzyskanie stosownego poświadczenia bezpieczeństwa równoznaczne jest z utratą kwalifikacji do zajmowania powyższego stanowiska.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (87) 564 11 85.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Suwałki

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna