Starszy inspektor
Białystok
Komenda Wojewódzka Policji w Białymstoku

Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole ds. Socjalnych Wydziału Zaopatrzenia, Inwestycji i Remontów KWP w Białymstoku - na czas zastępstwa

Warunki pracy

• Kontakt osobisty i telefoniczny z funkcjonariuszami i pracownikami innych komórek organizacyjnych urzędu.
• Praca o charakterze biurowym.
• Stanowisko usytuowane jest na II piętrze budynku jednostki w pomieszczeniu biurowym.
• Narzędzia i materiały pracy: praca w pomieszczeniu biurowym; biurko, telefon, komputer, drukarka, szafy biurowe.
• Warunki dodatkowe: praca przy naturalnym i sztucznym świetle, pomieszczenie ogrzewane.
• W budynku urzędu brak jest windy.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Analizowanie, kompletowanie oraz ewidencjonowanie wniosków i raportów pracowników, emerytów o rencistów oraz funkcjonariuszy Policji o udzielenie świadczeń socjalnych
 • Planowanie wydatków w zakresie gospodarki socjalnej, prowadzenie ewidencji analitycznej dopłat do wypoczynku, jak również ewidencjonowanie udzielonych zapomóg policjantom i świadczeń z funduszu prewencyjnego
 • Sporządzanie wykazów należności przyznanych świadczeń w Komendzie Wojewódzkiej Policji, sprawdzanie pod względem merytorycznym ponoszonych wydatków i sporządzanych w jednostkach terenowych Policji list należności co do ich zgodności z planem wydatków i zapisami w protokołach komisji socjalnej.
 • Organizowanie posiedzeń komisji socjalnych, sporządzanie protokołów z posiedzeń.
 • Sporządzanie umów o udzielenie pożyczek mieszkaniowych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
 • Organizowanie kolonii i obozów młodzieżowych.
 • Kompletowanie wniosków osób uprawnionych do dokształcania dzieci zmarłych policjantów, przygotowywanie opinii.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji
 • Znajomość przepisów dotyczących ZFŚS.
 • Komunikatywność.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w działalności socjalnej lub opiekuńczej
 • wykształcenie: wyższe w zakresie wychowawców placówek wypoczynku
 • Odpowoiedzialność.
 • Dyspozycyjność.
 • Organizacja pracy własnej.
 • Umiejętność pracy zespołowej.
 • Interpretacja przepisów.
 • Znajomość programów komputerowych Word i Excel.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-13
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do zapoznania się z informacją dodatkową dotyczącą procesu naboru oraz skorzystania z zamieszczonych wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie BIP KWP
w Białymstoku (www.bip.bialystok.kwp.policja.gov.pl/wolne stanowiska pracy w SC). Wszystkie oświadczenia powinny być opatrzone datą oraz własnoręcznym podpisem.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne.
Kandydaci zakwalifikowani o terminie testu i rozmowy kwalifikacyjnej zostaną powiadomieni e-mailem (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mail).
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę (decyduje data stempla pocztowego).
Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów na język polski dokonane przez tłumacza przysięgłego. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Proponowane wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi nie mniej niż 2250,00 zł brutto oraz płatna wysługa lat.
Techniki i metody naboru:
- weryfikacja ofert pod kątem spełnienia wymagań formalnych,
- sprawdzian wiedzy merytorycznej i innych umiejętności,
- rozmowa kwalifikacyjna.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 670 36 04.

Starszy inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna