Starszy inspektor
Syców
Komenda Powiatowa Policji w Oleśnicy

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw wprowadzania danych do systemów teleinformatycznych
Zespół ds. Prezydialnych KP w Sycowie

Warunki pracy

Zadania realizowane są w warunkach pracy biurowej, w systemie pracy dziennej wynoszącej osiem godzin, przy wykorzystaniu sprzętu komputerowego. Budynek nie jest w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych i istnieją utrudnienia w poruszaniu się pomiędzy piętrami budynku osobom ze znacznym stopniem niepełnosprawności ruchowej.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie bieżącej rejestracji w systemie KSIP, ERCDŚ, SEWIK danych wytworzonych przez KP Syców oraz KP Twardogóra.
 • Sporządzanie bieżących analiz statystycznych dla potrzeb KP w Sycowie oraz KPP w Oleśnicy.
 • Dokonywanie niezbędnych sprawdzeń w systemach teleinformatycznych Policji.
 • Bieżące kontrolowanie sposobu sporządzania dokumentacji będącej podstawą wprowadzania danych do systemów informatycznych Policji.
 • Przyjmowanie i rejestrowanie danych oraz wykonywanie czynności przy rejestracji i usuwaniu osób poszukiwanych.
 • Prowadzenie ewidencji dowodów rzeczowych i śladów kryminalistycznych oraz ich przyjmowanie, przechowywanie, wydawanie.
 • Wprowadzanie i rejestrowanie kart Prd-5/2 oraz kart informatycznych.
 • Wprowadzanie do systemów informatycznych decyzji o cofnięciu lub przywróceniu uprawnień do kierowania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w administracji
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-06
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechą prawnie chronioną.

W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze (oferta pracy nr 3/2019) również na kopercie.
Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej: 1,6846 (co stanowi 3.229,28 zł brutto) oraz dodatek za wysługę lat.

O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozpatrzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadania praktyczne). Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części "wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia. Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można składać w Punkcie Obsługi Interesanta KPP w Oleśnicy. KPP w Oleśnicy nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (071) 3976209.

Starszy inspektor

Syców

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna