Starszy inspektor
Bydgoszcz
Izba Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ds. kontroli stanu technicznego obiektów oraz prowadzenia inwestycji budowlanych i remontów
w Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami w Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy

Warunki pracy

Pracownikom oferujemy:
• stabilną pracę w jednostce administracji publicznej, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
• rozwój umiejętności poprzez współpracę z ekspertami w swojej dziedzinie,
• wynagrodzenie zasadnicze na wskazanym w ogłoszeniu stanowisku: 4.025,57 zł brutto– przy ustalonym mnożniku kwoty bazowej 2,10,
• dodatek za wieloletnią pracę od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
• dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastka"),
• nagrody jubileuszowe,
• dofinansowanie do zakupu okularów korekcyjnych,
• ruchomy czas pracy z możliwością rozpoczęcia pracy między 7:00 a 8:00,
• otwartą i przyjazną atmosferę w pracy,
• pakiet socjalny: m.in. dofinansowanie do wypoczynku pracownika i jego dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach,
• możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego na życie i zdrowie,
• możliwość przystąpienia do Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,
• możliwość udziału w zawodach sportowych i rajdach organizowanych przez Krajową Administrację Skarbową.

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
• praca przy obsłudze monitora ekranowego (komputera) powyżej 4 godzin dziennie
• budynek nieprzystosowany architektonicznie do poruszania się osób
z niepełnosprawnością ruchową

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie kosztorysów inwestorskich, przygotowywanie materiałów przetargowych dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, dokonywanie typowania robót, przedmiarowania
 • Przeprowadzanie kontroli okresowych obiektów budowlanych Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy
 • Nadzorowanie prawidłowego przebiegu procesu budowlanego oraz współpraca z inspektorami nadzoru, przygotowywanie dokumentacji w sprawach technicznych, prowadzenie korespondencji z wykonawcami
 • Współpraca z organami samorządu terytorialnego, terenowymi organami administracji rządowej oraz instytucjami i jednostkami będącymi gestorami urządzeń użyteczności publicznej w sprawach związanych z prowadzonymi przez Izbę Administracji Skarbowej w Bydgoszczy procesami inwestycyjnymi i remontowymi
 • Wspomaganie obsługi systemu MACHINA
 • Przygotowywanie zleceń prac remontowych, remontowo-budowlanych oraz umów w tym zakresie

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze administracji lub co najmniej 0,5 roku w obszarze prawa budowlanego
<br>
 • Uprawnienia konstrukcyjno-budowlane
 • Dobra znajomość przepisów w zakresie prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego oraz finansów publicznych
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce
 • Komunikatywność
 • Umiejętność wykonywania przeglądów budowlanych
 • Umiejętność sporządzania kosztorysów budowlanych
 • Brak pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów oraz brak współpracy z ww. organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • Uprawnienia dotyczące instalacji sanitarnych
 • Umiejętność obsługi systemów informatycznych funkcjonujących w resorcie finansów wymaganych na danym stanowisku
 • Odporność na stres
 • Umiejętność pracy pod presją czasu
 • Prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (dotyczy kandydatów urodzonych przed 1 sierpnia 1972 r.)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-16
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Zakres tematyczny wiedzy przewidziany w naborze:
- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. prawo budowlane oraz rozporządzenia wykonawcze do ustawy.
Oferty złożone lub wysłane po terminie nie będą rozpatrywane.

DOKUMENTY ZAWARTE W OFERCIE PRACY, TJ. LIST MOTYWACYJNY, CV ORAZ OŚWIADCZENIA, MUSZĄ BYĆ OPATRZONE WŁASNORĘCZNYM PODPISEM, A DODATKOWO LIST MOTYWACYJNY I OŚWIADCZENIA TAKŻE DATĄ.

Dokumenty przedkładane w języku obcym muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie www.kujawsko-pomorskie.kas.gov.pl (zakładka: Ogłoszenia → Nabór).
Postępowanie kwalifikacyjne składa się z dwóch etapów i polegać będzie na sprawdzeniu wiedzy i umiejętności kandydata w formie testu oraz rozmowie kwalifikacyjnej. Zastrzega się możliwość rezygnacji z testu i połączenia sprawdzenia wiedzy z rozmową kwalifikacyjną.
O terminach etapów naboru kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni telefonicznie
lub drogą elektroniczną – w tym celu zaleca się podanie numeru telefonu i adresu e-mailowego.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod nr telefonu 52 32 56 173 lub pisząc na adres e-mail: Aplikuj

Starszy inspektor

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna