Starszy inspektor
Pułtusk
Komenda Powiatowa Policji w Pułtusku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Zespół Finansów i Zaopatrzenia Referatu Wspomagającego

Warunki pracy

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
- oświetlenie naturalne i sztuczne
- praca w bezpośrednim sąsiedztwie sprzętu komputerowego
- wymuszona pozycja ciała
bariera architektoniczna: brak wind

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Bieżące aktualizowanie wykonywania wydatków na potrzeby Komendanta Powiatowego Policji
 • Ufarmianie, sprawdzanie pod względem formalno-rachunkowym faktur i rachunków dotyczących wydatków KPP w Pułtusku
 • Rozliczanie oraz weryfikowanie delegacji służbowych funkcjonariuszy oraz pracowników Policji
 • Prowadzenie gospodarki mandatowej gotówkowej KPP w Pułtusku

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 4 lata doświadczenia zawodowego
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  KOMENDA POWIATOWA POLICJI W PUŁTUSKU
  ul. Rynek 23
  06-100 Pułtusk
  z dopiskiem na kopercie "Oferta pracy - starszy inspektor"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Procedura kwalifikacyjna na ww. stanowisko prowadzona jest zgodnie z Regulaminem naboru na stanowiska w korpusie służby cywilnej, zatwierdzonym przez Komendanta Powiatowego Policji w Pułtusku.
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę w procesie naboru. Oświadczenia muszą być opatrzone własnoręcznym podpisem oraz aktualną datą.
Osoby , których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamianie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 23 692-72-12

Starszy inspektor

Pułtusk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna