Starszy inspektor
Pruszcz Gdański
Komenda Powiatowa Policji w Pruszczu Gdańskim

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw finansów i rozliczeń
Referat Wspomagający KPP Pruszcz Gdański

Warunki pracy

- praca biurowa przy monitorze komputerowym powyżej 4h dziennie, przy naturalnym i sztucznym oświetleniu,
- podstawowe wyposażenie na stanowisku to: komputer, telefon, drukarka,
- bariery architektoniczne - brak wind oraz toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych, budynek dwukondygnacyjny,
- stres związany z permanentną obsługą klienta,
- na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia,
- większość czynności wykonywana jest w pozycji siedzącej,
- stanowisko pracy zlokalizowane w siedzibie urzędu.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizacja zadań wynikających z zasad gospodarki finansowej określonej przez KWP w Gdańsku, w tym w szczególności: sporządzanie dokumentów stanowiących podstawę naliczenia należności w zakresie określonym przez dysponenta środków budżetu państwa oraz prowadzenie niezbędnej ewidencji w zakresie: dopłat do wypoczynku dla f-szy, przejazdów raz w roku dla f-szy, równoważników pieniężnych wypłacanych f-szom za remont oraz brak lokalu mieszkalnego, pomocy finansowych na uzyskanie lokalu mieszkalnego, posiłków profilaktycznych
 • prowadzenie gospodarki mieszkaniowej, w tym szczególności przygotowywanie projektów decyzji i umów organu związanego z tą gospodarką, prowadzenie kartotek mieszkaniowych, ewidencji należności z tytułu opłat czynszowych i eksploatacyjnych za mieszkania będące w trwałym zarządzie jednostki, ustalanie wysokości czynszu za lokale
 • prognozowanie i realizacja wydatków budżetowych i pozabudżetowych również w ramach budżetu zadaniowego
 • prowadzenie ewidencji wydatków oraz sporządzanie sprawozdań z wykonania planu w układzie zadaniowym
 • sprawowanie kontroli formalno – rachunkowej w zakresie wydatków ponoszonych przez jednostkę oraz potwierdzanie wykonywanych usług
 • nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez jednostkę organizacyjną za wykonane ekspertyzy, analizy, opinie, badanie osób zatrzymanych oraz innych związanych z prowadzeniem postępowań przygotowawczych i wyjaśniających
 • nadzór nad wydatkami ponoszonymi przez jednostkę organizacyjną w zakresie : parkowania i holowania pojazdów zabezpieczonych procesowo

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub na podobnym stanowisku
<br>
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe zarządzanie, finanse, rachunkowość
 • -znajomość przepisów i procedur z zakresu zasad gospodarki finansowej KWP w Gdańsku
 • poświadczenie bezpieczeństwa dopuszczające do informacji niejawnych

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • kopie dokumentów potwierdzających posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa dopuszczajacego do informacji niejawnych

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji
  Wita Stwosza 4
  83-000 Pruszcz Gdański

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne i przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci nie zakwalifikowani nie będą powiadamiani telefonicznie ani pisemnie.
Proponowane wynagrodzenie brutto około 2.500,- zł miesięcznie oraz prawo do płatnej wysługi lat.
W liście motywacyjnym proszę o podanie nazwy stanowiska na jakie kandydat aplikuje.
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Do składania dokumentów zachęcamy osoby niepełnosprawne.
W przypadku dużej ilości ofert przewidujemy przeprowadzenie testu wiedzy lub umiejętności.
KPP w Pruszczu Gdańskim nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczanie ich na innych portalach niż wymaganych procedurami.
Oferty należy składać od poniedziałku do piątku od godziny 8.00 do godziny 15.00.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58-78-54-279 u pracownika kadrowego Ewy Chara – Suprun.

Starszy inspektor

Pruszcz Gdański

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna