Starszy inspektor
Świecie
Komenda Powiatowa Policji w Świeciu

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw administracyjno-gospodarczych (transportu)
Zespół Administracyjno-Gospodarczy

Warunki pracy

Praca wykonywana jest w pomieszczeniach biurowych, nie związana z wysiłkiem fizycznym, przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy, wymaga częstych kontaktów telefonicznych jak i osobistych z interesantami i pracownikami jednostek ościennych, w budynku nie występują szkodliwe czy niebezpieczne warunki pracy, brak specjalnego dostosowania budynku dla osób niepełnosprawnych, możliwe wyjazdy służbowe związane z użytkowaniem sprzętu transportowego i zaopatrzeniem magazynu jednostki

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie i rozliczanie kart kontroli pracy sprzętu transportowego jednostki
 • Sporządzanie sprawozdań z zakresu gospodarki transportowej
 • Organizowanie napraw i przeglądów technicznych służbowego sprzętu transportowego
 • Prowadzenie postępowań szkodowych dot. gospodarki transportowej
 • Obsługa magazynu druków, materiałów biurowych, środków czystości i materiałów gospodarczych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • umiejętność obsługi komputera (Word, Exel)
 • umiejętność analitycznego myślenia, samodzielność, komunikatywność, praca w zespole
 • prawo jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego upoważniające do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "Poufne"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dokumentów z klauzulą "Poufne"

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-02
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Komplet dokumentów należy złożyć w Komórce Kadrowej KPP w Świeciu. Oświadczenia, których wzory udostępnione są na stronie internetowej KPP w Świeciu, należy podpisywać własnoręcznie. Oferty, które nie spełnią wymagań, będą niekompletne lub przesłane po terminie, nie będą brane pod uwagę w dalszej części naboru. Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane. Informacja o kandydatach, którzy przejdą do następnego etapu postępowania kwalifikacyjnego i jednocześnie osób zaproszonych na test wiedzy zostanie umieszczona na stronie internetowej KPP w Świeciu i tablicy ogłoszeń w jednostce w dniu 26 czerwca 2019r.
Proponowane wynagrodzenie brutto wynosi ok. 2.741,- zł + dodatek z tytułu wysługi lat.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Świecie

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna