Starszy inspektor
Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw POSTĘPOWAŃ ADMINISTRACYJNYCH W SPRAWACH ZEZWOLEŃ NA POBYT CZASOWY I PRACĘ
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

• praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego,
• charakter pracy: administracyjno-biurowy, w systemie jednozmianowym, ośmiogodzinnym,
• stanowisko pracy usytuowane na parterze budynku, częściowo dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• w budynku winda, architektoniczne bariery w postaci schodów między kondygnacjami, brak podjazdów, urządzenia sanitarno-higieniczne na każdej kondygnacji,
• stanowisko pracy wyposażone w komputer i monitor ekranowy oraz inne urządzenia biurowe - obsługa komputera powyżej
4 godzin dziennie,
• większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej - praca z dokumentami,
• prowadzenie kontroli w jednostkach mających siedzibę na terenie województwa zachodniopomorskiego - warunki pracy
w jednostkach kontrolowanych mogą być niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych,
• wyjazdy służbowe samochodem służbowym lub środkami transportu publicznego.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie pod nadzorem kierownika postępowań administracyjnych w sprawach dotyczących legalizacji pobytu i zatrudnienia cudzoziemców na terytorium RP, w tym: analizowanie złożonych dokumentów oraz wzywanie strony do uzupełnień, prowadzenie przesłuchań stron i świadków w celu zebrania materiału dowodowego w sprawie, dokonania jego oceny i przygotowania projektu decyzji.
 • Udzielanie informacji dotyczących spraw cudzoziemców, w szczególności zasad legalizacji ich pobytu na terytorium RP i przesyłanie organom uprawnionym w ustawie informacji w zakresie prowadzonych postępowań i rozstrzygnięć.
 • Współuczestnictwo w procesie przeprowadzania kontroli legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP oraz przeprowadzaniu oględzin w miejscu zamieszkania cudzoziemców w celu dokonania niezbędnych ustaleń w prowadzonych sprawach.
 • Obsługa systemów informatycznych ZC, Chronos, Pobyt v2.
 • Archiwizowanie i przekazywanie akt prowadzonych spraw do archiwum zakładowego w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w obszarze stosowania prawa w praktyce
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • znajomość ustaw: o cudzoziemcach, o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń do ww. ustaw
 • odporność na stres
 • komunikatywność
 • umiejętność argumentowania
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe prawnicze lub administracyjne
 • znajomość przepisów: prawo przedsiębiorców, kodeks spółek handlowych, prawo karne, prawo karne skarbowe, kodeks pracy
 • spostrzegawczość
 • systematyczność
 • dyspozycyjność
 • umiejętność w pracy w zespole
 • otwartość na ustawiczne doskonalenie zawodowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-07-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/ 43 03 542.

Pracownikom oferujemy:
• terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto ok. 31200 zł rocznie
• stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
• praca w korpusie służby cywilnej
• dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od oceny półrocznej
• fundusz socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. ”wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.
• możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych
• dogodne i elastyczne godziny pracy
• możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego
• szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego
• możliwość awansu poziomego i pionowego
• możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia - po zdanym egzaminie -
do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia
i wynagrodzenia)
• możliwość refundacji części kosztów za studia i kursy językowe

REKRUTACJA:

1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
• Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
• Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
• Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/ w zakładce „praca – wzory formularzy”,
• Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
• Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
• Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.

3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
• Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
• Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
• Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr
w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 278 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.

4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
• Test wiedzy
• Rozmowa kwalifikacyjna

5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
• Kontakt telefoniczny z wyłonionym do zatrudnienia kandydatem
• Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl/, w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Starszy inspektor

Szczecin

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna