Starszy inspektor
Warszawa
Państwowa Agencja Atomistyki w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego
Departament Budżetowo - Organizacyjny

Warunki pracy

Naszym pracownikom oferujemy:
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- pracę w dogodnej lokalizacji, w nowoczesnej przestrzeni biurowej,
- elastyczne godziny pracy,
- możliwość przystąpienia do grupowego ubezpieczenia na życie,
- możliwość rozwoju zawodowego poprzez bogatą ofertę szkoleń, dofinansowanie do kursów językowych,
- dodatkowe wynagrodzenie roczne (tzw. „trzynastkę”), nagrody jubileuszowe,
- możliwość korzystania z funduszu świadczeń socjalnych (dofinansowanie wypoczynku, pożyczki mieszkaniowe, dopłaty do świadczeń w zakresie działalności kulturalno-oświatowej: bilety do kina, teatru oraz z tytułu opieki nad dziećmi w żłobkach, klubach dziecięcych, przedszkolach oraz innych placówkach wychowania przedszkolnego).

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
Praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin dziennie, obsługa urządzeń biurowych.
Budynek posiada wejścia z poziomu „0” dla osób poruszających się na wózkach, poprzez drzwi skrzydłowe ewakuacyjne otwierane przez ochronę budynku. Budynek posiada specjalne toalety dla osób niepełnosprawnych znajdujące się na parterze oraz na wybranych poziomach budynku.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Wykonywanie prac związanych z obsługą sekretarską w celu zapewnienia sprawnej organizacji pracy sekretariatu i organizacji pracy Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA w szczególności: obsługa telefoniczna Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA, przygotowywanie i rozliczanie wyjazdów służbowych Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA, dbanie o zapewnienie zasobów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania sekretariatu m. in. dbanie o uzupełnienie materiałów biurowych oraz środków spożywczych i utrzymywanie w odpowiednim stanie urządzeń i zaplecza technicznego sekretariatu (terminowe zgłaszanie odpowiednich zamówień i zapotrzebowań) oraz dokonywanie rozliczeń.
 • Prowadzenie prac kancelaryjnych związanych z działalnością sekretariatu w celu zapewnienia sprawnego obiegu dokumentów a w szczególności: przedkładanie Dyrektorowi Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA zarejestrowanej korespondencji wpływającej oraz dokumentów składanych do podpisu, przekazywanie poleceń oraz zgodnie z dekretacją korespondencji podpisanej przez Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA innym komórkom organizacyjnym urzędu, przygotowywanie projektów pism dla Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA, ewidencja korespondencji wychodzącej z podpisem Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA oraz archiwizacja tych pism, wysyłanie poczty.
 • Nadzór nad utrzymaniem porządku w sekretariacie i gabinecie Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA oraz sali konferencyjnej, przygotowanie tych pomieszczeń do spotkań, a także przywracanie porządku po spotkaniach, w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy i spotkań dla Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA oraz innych spotkań organizowanych w DBO.
 • Prowadzenie kalendarza spotkań, wizyt i wyjazdów Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA oraz ich obsługa i organizacja (pilnowanie terminów spotkań, zawiadamianie uczestników spotkań, zgłaszanie gości w recepcji, przygotowanie i obsługa spotkań, przygotowywanie planu wyjazdów, itp.).
 • Prowadzenie kalendarza spotkań Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA, w tym koordynacja rezerwacji sali konferencyjnej, w celu sprawnej organizacji pracy DBO.
 • Przygotowywanie materiałów na spotkania organizowane przez Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA, w tym prezentacji Power Point, sporządzanie protokołów i notatek ze spotkań, oraz ich obsługa w celu zapewnienia odpowiednich warunków pracy i spotkań dla Dyrektora Departamentu Budżetowo - Organizacyjnego PAA i ich gości.
 • Przygotowywanie projektów odpowiedzi i odpowiadanie na zapytania e-mail przychodzące do DBO PAA, w celu sprawnej obsługi klientów urzędu.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B2,
 • bardzo dobra znajomość pakietu MS Office w szczególności MS Word, Ms Excel i Ms Power Point,
 • obsługa sprzętu biurowego,
 • wysokie zdolności organizacyjne,
 • umiejętność efektywnego zarządzania czasem
 • umiejętność rozwiązywania problemów i ustalania priorytetów,
 • wysoka kultura osobista,
 • umiejętność współpracy,
 • inicjatywa, komunikatywność,
 • zaangażowanie i chęć stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
 • Poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych przynajmniej o klauzuli: „tajne”.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • Przeszkolenie z zakresu obsługi sekretariatu, zarządzania projektami, organizacji pracy własnej, tworzenia i prezentacji Power Point oraz dokumentów w Ms Excel, przygotowywania i sporządzania notatek
 • Szkolenie z protokołu dyplomatycznego
 • Umiejętność prowadzenia terminarzy, korzystania z narzędzi monitorowania stanu realizacji zadań m. in. Ms Excel

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Certyfikat lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego na poziomie B2
 • Kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych przynajmniej o klauzuli: „tajne”
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-17
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Życiorys/CV i list motywacyjny oraz wszystkie oświadczenia musza być opatrzone datą
i własnoręcznie podpisane, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.
Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej PAA.
http://bip.paa.gov.pl/paa/praca-w-paa/ogloszenia-o-naborze

Do dokumentów sporządzonych w języku obcym należy dołączyć kopie tłumaczenia tych dokumentów dokonane przez tłumacza przysięgłego.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani do kolejnego etapu zostaną o powyższym poinformowani telefonicznie lub e-mailem. Nadesłanych dokumentów nie odsyłamy. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

Etapy naboru:
1. Weryfikacja formalna nadesłanych ofert.
2. Test wiedzy (w przypadku przejścia przez etap weryfikacji formalnej więcej niż 5 osób).
3. Rozmowa kwalifikacyjna weryfikująca (sprawdzenie umiejętności i kompetencji kandydata)

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby z ograniczoną sprawnością.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 556 28 94.

Starszy inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna