Starszy inspektor
Środa Śląska
Komenda Powiatowa Policji w Środzie Śląskiej

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw do zadań obłsugi finansowej, administracyjno-gospodarczej i gospodarki transportowej
w Zespole Wspomagającym

Warunki pracy

praca siedząca przy komputerze, praca w systemie dziennym wynoszącym osiem godzin, bariery architektoniczne - brak wind, prowadzenie pojazdów służbowych

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki, ewidencji rzeczowych składników majątkowych Komendy w sposób zgodny z zobowiązującymi przepisami oraz umożliwiający ustalenia prawidłowych stanów i obrotów środków trwałych i materiałów z zakresu sprzętu kwaterunkowego
 • współpraca z odpowiednimi wydziałami Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu w przygotowywaniu umów z podmiotami świadczącymi usługi w zakresie dostaw mediów oraz prowadzenie ewidencji rozliczeń związanych z mediami
 • prowadzenie i realizacja czynności związanych z obsługą techniczną i eksploatacją obiektów, w tym sprawowanie nadzór nad utrzymaniem sprawności technicznej, w/w poprzez koordynowanie stosownych zakupów, napraw, konserwacji i remontów.
 • prowadzenie gospodarki, ewidencji rzeczowych składników majątkowych Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu zgodnie z instrukcją ewidencji rzeczowych składników majątkowych KWP we Wrocławiu, KMP, KPP województwa dolnośląskiego
 • prowadzenie obowiązujących ewidencji środków trwałych, pozostałych środków trwałych i materiałów Wydziału Transportu KWP we Wrocławiu w tym opracowywanie dokumentacji rozchodowo - przychodowej na potrzeby wewnętrzne oraz sporządzenie i przedstawienie zestawień sprzętu przeznaczonego do wybrakowania
 • przygotowywanie dokumentacji dot. darowizn oraz nadzór nad prawidłowym przyjęciem na stan jednostki, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
 • wystawianie i rozliczanie książek kontroli pracy sprzętu transportowego Komendy
 • przygotowywanie porozumień związanych z Funduszem Wsparcia Policji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość ustawy o Policji, o finansach publicznych, o rachunkowości, umiejętność organizacji pracy własnej, umiejętność efektywnego komunikowania się i analitycznego myślenia, działania w sytuacjach stresowych, samodzielność, dyspozycyjność, rzetelność, dokładność, umiejętność rozwiązywania problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego w Administracji Publicznej
 • wykształcenie: wyższe
 • przeszkolenie w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych
 • prawo jazdy kat. B

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie Ochrony Informacji Niejawnych
 • kopia prawa jazdy kat. B
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Powiatowego Policji w Środzie Śląskiej, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-08
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wartość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: 3 136,11 złotych brutto ( mnożnik kwoty bazowej 1,636 ). O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozpatrzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowaniu drogą elektroniczną w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną ( telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz stosowanych technikach (metodach) selekcji ( np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadania praktyczne)
UWAGA! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości na podstawie dokumentów wymienionych w części " wymagane dokumenty i oświadczenia". W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty a także własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata/kandydatki lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesłać drogą pocztową ( decyduje data stempla pocztowego ) lub składając w Komendzie Powiatowej Policji w Środzie Śląskiej.
KPP w Środzie Śląskiej nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (0) 71 396 75 09

Starszy inspektor

Środa Śląska

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna