Starszy inspektor
Stargard
Komenda Powiatowa Policji w Stargardzie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kadrowych
Zespół Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

1. praca wykonywana w warunkach normalnych - biurowych
2. naturalne i sztuczne oświetlenie
3. praca przy monitorze ekranowym

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Przygotowanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy
 • Prowadzenie akt osobowych funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • Przetwarzanie danych, aktualizacja w programie Płatnik, przekazywanie dokumnetów zgłoszeniowych, w formie elektronicznej za pośrednictwem KWP, do ZUS
 • Ewidencjonowanie czasu pracy, urlopów, sporządzanie list obecności funkcjonariuszy i pracowników Policji
 • Wprowadzanie danych dotyczących spraw osobowych funkcjonariuszy i pracowników do Systemu Wspomagania Obsługi Policji
 • Prowadzenie dokumentacji i statystyki chorobowej całego stanu osobowego jednostki
 • Przygotowywanie dokumentacji, merytoryczny nadzór nad szkoleniami resortowymi policjantów i pracowników tut. jednostki
 • Archiwizacja dokumentacji kadrowej zgodnie z obowiązującymi wymogami i przekazywanie jej do archiwum tut. Komendy

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji państwowej
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Znajomość progamu Płatnik
 • Znajomość przepisów z zakresu Kodeksu Pracy, Ustawy o Służbie Cywilnej, Ustawy o Ochornie Danych Osobowych, Ustawy o Policji
 • Samodzielność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze kadr
 • wykształcenie: wyższe
 • Zamieszkanie w Stargardzie lub okolicy
 • Umiejętność sprawnej organizacji pracy
 • Dyspozycyjność, zaangażowanie
 • Wysoka kultura osobista

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dokumentu potwierdzającego niepelnosprawność- w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-02
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 91 48 13 612; 91 48 13 613
Informacja o wysokości proponowanego wynagrodzenia brutto: 3.200 zł miesięcznie
Przewidywany termin zatrudnienia: 02.01.2020 r.

Starszy inspektor

Stargard

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna