Starszy inspektor
Białystok
Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku

Dyrektor poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ochrony przeciwpożarowej
w Dziale Zarządzania i Administrowania Nieruchomościami

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
– praca administracyjno- biurowa z przewagą wysiłku umysłowego,
– obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie,
– większość czynności jest wykonywana w pozycji siedzącej , praca wymaga sprawności obu rąk,
– użytkowanie elektrycznych urządzeń biurowych (drukarka, kserokopiarka, niszczarka),
– zadania wykonywane w siedzibie Izby lub w terenie w podległych jednostkach.
Miejsce i otoczenie organizacyjno- techniczne stanowiska pracy:
– stanowisko pracy znajduje się na XIII piętrze budynku,
– stanowisko pracy wyposażone jest w meble biurowe dostosowane do wymagań określonych dla stanowisk administracyjno - biurowych z obsługą komputera,
– oświetlenie sztuczne i naturalne,
– szerokość głównych drzwi wejściowych jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– drzwi wewnętrzne oraz ciągi komunikacyjnej nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– siedziba Izby jest budynkiem wielokondygnacyjnym wyposażonym w windy osobowe,
– winda jest dostosowana dla potrzeb osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach inwalidzkich,
– węzeł sanitarny przystosowany dla potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich znajduje się na parterze budynku , na piętrze XIII gdzie znajduje się stanowisko pracy węzeł sanitarny nie jest przystosowany do potrzeb osób niesprawnych ruchowo,
– budynek posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych poruszających się na wózkach,
– stanowisko pracy nie jest dostosowane do potrzeb osób niedowidzących, niewidomych oraz niesłyszących i głuchoniemych,
– na terenie Izby wyznaczone jest miejsce parkingowe dla osoby niepełnosprawnej ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej oraz przestrzegania bezpieczeństwa pożarowego,
 • Organizowanie i prowadzenie szkoleń z zakresu ochrony przeciwpożarowej,
 • Opracowywanie planów i zapotrzebowań materiałowo-technicznych w zakresie sprzętu gaśniczego w obiektach. Nadzorowanie konserwacji i naprawy sprzętu gaśniczego oraz innych urządzeń związanych z ochroną przeciwpożarową,
 • Uczestniczenie w opracowywaniu instrukcji bezpieczeństwa pożarowego dla obiektu budowlanego oraz aktualizacji jej wg potrzeb,
 • Organizowanie próbnych ewakuacji w celu nauki i ćwiczeń zachowania się w sytuacjach kryzysowych.
 • Wdrażanie postanowień i wytycznych o ochronie przeciwpożarowej, w tym czuwanie nad stosowaniem przewidzianych w nich środkach zapobiegawczych,
 • Ustalanie sposobów postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejscowego zagrożenia w celu wypracowania optymalnych procedur zachowania się w sytuacjach kryzysowych,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie tytuł zawodowy technika pożarnictwa
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze związanym z ochroną p.poż.
 • ukończone szkolenie inspektorów ochrony przeciwpożarowej
 • znajomość przepisów z zakresu ochrony p.poż., w tym umiejętność interpretacji i stosowania przepisów w tym zakresie oraz oceniania występowania zagrożeń w zakresie ochrony p.poż.
 • W jednostkach organizacyjnych Krajowej Administracji Skarbowej może być zatrudniona albo pełnić służbę osoba, która nie pełniła służby zawodowej ani nie pracowała w organach bezpieczeństwa państwa wymienionych w art. 2 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 2186 z późn. zm.), ani nie była ich współpracownikiem.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego albo obywatelstwa innego państwa Unii Europejskiej albo obywatelstwa innego państwa, którego obywatele na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego posiadają prawo podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • szkolenia aktualizujące uprawnienia inspektora p.poż.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie dotyczące pracy lub służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z tymi organami (wzór Dz. U. z 2017 r. poz. 423) - dotyczy wyłącznie osób urodzonych przed dniem 1 sierpnia 1972 r.
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkolenia inspektora ochrony przeciwpożarowej
 • Oświadczenie o posiadanym obywatelstwie albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadane obywatelstwo
 • W przypadku osób nieposiadających obywatelstwa polskiego - kopia dokumentu potwierdzającego znajomość języka polskiego zgodnie z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia rodzajów dokumentów potwierdzających znajomość języka polskiego przez osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, ubiegające się o zatrudnienie w służbie cywilnej
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających ukończenie szkoleń aktualizujących uprawnienia inspektora p.poż.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-08-27
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku,
  ul. Słonimska 1, 15-026 Białystok.
  Dokumenty należy składać w zaklejonej kopercie z dopiskiem ,,Nabór na stanowisko starszego inspektora w IAS w Białymstoku - nr ogłoszenia 32066"

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- stanowisko pracy mogą ubiegać się również osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego, zgodnie z przepisami art. 5 ustawy o służbie cywilnej
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacją seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Do składania ofert zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

Etapy, metody oraz techniki naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- rozmowa kwalifikacyjna,
- analiza ofert w zakresie spełniania wymagań dodatkowych, potwierdzonych stosownymi dokumentami.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto - 3185,53 zł miesięcznie.

Z dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe musi jednoznacznie wynikać długość doświadczenia zawodowego.
Dokumenty w języku obcym powinny być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

Wszystkie składane oświadczenia, życiorys/CV i list motywacyjny muszą być własnoręcznie podpisane - w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona jako niespełniająca wymogów formalnych.

OFERTY NIESPEŁNIAJĄCE WYMAGAŃ FORMALNYCH ZOSTANĄ ODRZUCONE.

W ofercie należy podać dane kontaktowe: adres e-mail, nr telefonu.

Kandydaci, których oferty zostały odrzucone zostaną poinformowani o tym fakcie za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie.

Kandydaci, którzy spełnili wymagania formalne zostaną poinformowani za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie o terminie i miejscu przeprowadzenia drugiego etapu postępowania selekcyjnego - rozmowy kwalifikacyjnej

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w Izbie Administracji Skarbowej w Białymstoku dostępne są na stronie BIP pod adresem:
http://www.podlaskie.kas.gov.pl/izba-administracji-skarbowej-w-bialymstoku/ogloszenia/nabor/wzory-oswiadczen

Oferty złożone przez kandydatów, którzy nie zostali wybrani w wyniku naboru, podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 85 869 6379.

Starszy inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna