Starszy inspektor
Kościerzyna
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
w Zespole Kadr i Szkolenia Komendy Powiatowej Policji w Kościerzynie. Ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej.

Warunki pracy

Praca biurowa w siedzibie urzędu, w systemie jednozmianowym od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do godz. 15.30, praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin, naturalne i sztuczne oświetlenie, stanowisko pracy znajduje się na I piętrze budynku, bariery architektoniczne:brak wind, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • realizowanie zadań z zakresu spraw kadrowych funkcjonariuszy Policji i pracowników Policji w oparciu o ustawę o Policji, Kodeks postępowania administracyjego, ustawę o służbie cywilnej, Kodeks pracy oraz przepisy wykonawcze;
 • realizowanie zadań z zakresu szkolenia i doskonalenia zawodowego lokalnego funkcjonariuszy Policji i pracowników;
 • realizowanie czynności w sprawach skarg i wniosków wpływających do komendy;
 • koordynowanie czynności realizowanych w sprawach dyscyplinarnych policjantów w jednostce;
 • obsługa systemów informatycznych na stanowisku pracy;
 • przekazywanie do składnicy akt spraw ostatecznie załatwionych oraz akt osobowych.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w administracji na podobnym stanowisku
 • Znajomość przepisów z zakresu prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o Policji, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych dotyczących pracy wykonywanej na wymienionym stanowisku;
 • Organizowanie pracy własnej;
 • Umiejętność pracy w zespole;
 • Umiejętność pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego doświadczenie zawodowe w pracy w administracji na stanowisku kadrowym;
 • wykształcenie: wyższe
 • znajomość Kodeksu postępowania adminstracyjnego;
 • uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "POUFNE".

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-25
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Oferty niekompletne, niespełniające wymogów formalnych, z brakiem wskazania stanowiska i komórki organizacyjnej oraz nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych datą i własnoręcznym podpisem kandydata/ki oraz złożone po terminie (decyduje data złożenia dokumentów w siedzibie urzędu lub data ich nadania w placówce pocztowej) nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie poinformowani o zakwalifikowaniu do kolejnego etapu postępowania.
Osoby, których oferty zostaną odrzucone, nie będą powiadamiane.
Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie nie ponosi odpowiedzialności za kopiowanie treści ogłoszeń i umieszczanie ich na innych portalach internetowych.
Komenda Powiatowa Policji w Kościerzynie ponosi odpowiedzialność tylko i wyłącznie za treść ogłoszeń umieszczonych na portalach:
kprm.gov.pl i bip.koscierzyna.kpp.policja.gov.pl
Wszystkie oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis.
Do złożonych dokumentów w języku obcym powinna zostać dołączona kopia ich tłumaczenia.
Proponowane warunki wynagrodzenia: 2.657,26,- brutto plus wysługa lat.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 58 680 32 27

Starszy inspektor

Kościerzyna

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna