Starszy inspektor
Sosnowiec
Komenda Miejska Policji w Sosnowcu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw gospodarki finansowej
w Zespole Finansów i Zaopatrzenia

Warunki pracy

Praca administracyjno – biurowa w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Wymuszona pozycja ciała – siedząca. Stanowisko pracy wyposażone w komputer, monitor ekranowy – czas pracy przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy, z naturalnym i sztucznym oświetleniem. Konieczność korzystania z urządzeń biurowych: telefon, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów, laminarka. Praca związana z koniecznością przemieszczania się po różnych piętrach budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Kontakty zewnętrzne z biegłymi sądowymi w celu potwierdzenia not korygujących za wykonane usługi oraz z przedstawicielami podmiotów gospodarczych biorących udział w postępowaniach o udzielenie zamówień publicznych. Zagrożenie korupcją w ramach prowadzonych postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

Stanowisko pracy usytuowane jest na I piętrze budynku Komendy Miejskiej Policji w Sosnowcu. Budynek nie jest dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych: brak windy, podjazdów, toalet dostosowanych do osób niepełnosprawnych ruchowo.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Opracowywanie i dokonywanie kontroli merytorycznej dokumentów będących podstawą wypłaty dodatkowych należności dla biegłych i tłumaczy przysięgłych, w celu sporządzenia list i przekazania ich do dalszej realizacji,
 • Przygotowywanie dokumentacji i przeprowadzanie postępowań w sprawie udzielenia zamówień publicznych o wartości szacunkowej nie przekraczającej kwoty stanowiącej równowartość 30 000 euro, w celu zapewnienia realizacji potrzeb jednostki w zakresie wyposażenia i usług niezbędnych do jej prawidłowego funkcjonowania,
 • Opracowywanie i rejestrowanie w podsystemie Finansowo - Księgowym Systemu Wspomagania Obsługi Policji (F – K „SWOP”) faktur za dostawy i usługi (w tym wystawia not korygujących oraz not przeksięgowujących wydatki/koszty oraz sporządzanie/opracowywanie załączników), w celu prawidłowej realizacji zobowiązań finansowych,
 • Dokonywanie kontroli merytorycznej faktur, w celu uniknięcia nieprawidłowości co do zasadności poniesienia wydatku,
 • Przygotowywanie umów, zleceń, zamówień i protokołów konieczności oraz monitorowanie ich wykonania, w celu realizacji zadań związanych z prawidłowym funkcjonowaniem jednostki oraz egzekwowania zawartych w nim postanowień,
 • Sporządzanie skierowań na badania okresowe i kontrolne pracowników Zespołu Finansów i Zaopatrzenia, w celu zapewnienia zdolności pracowników do wykonywania pracy.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie o profilu ekonomicznym
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 4 lata doświadczenia zawodowego w administracji publicznej
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
 • znajomość przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
 • umiejętność obsługi pakietów biurowych „Office”
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym charakterze w resorcie spraw wewnętrznych i administracji
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • posiadanie poświadczenie bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” wydanego przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 • komunikatywność
 • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą POUFNE wydanego przez Policję albo Agencję Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 742)
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-10-17
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Zachęcamy do wzięcia udziału w naborze osoby niepełnosprawne.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Wynagrodzenie zasadnicze: 2 561,22 zł brutto + dodatek z tytułu wysługi lat pracy (od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego).

Oferty niepodpisane, niekompletne, niespełniające wymogów formalnych oraz złożone (przesłane – decyduje data stempla pocztowego) po terminie nie będą rozpatrywane.

Czynnikiem warunkującym przystąpienie do naboru na stanowisko starszego inspektora w Zespole Finansów i Zaopatrzenia KMP w Sosnowcu jest dołączenie do aplikacji oświadczenia o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Wzory oświadczeń obowiązujących przy naborach do pracy w KMP w Sosnowcu dostępne są na stronie BIP KMP Sosnowiec, w zakładce „Praca w Korpusie Służby Cywilnej” pod adresem:
http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/10532,Nabor-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru, które są dostępne na stronie BIP KMP Sosnowiec, w zakładce „Praca w Korpusie Służby Cywilnej” pod adresem:
http://bip.sosnowiec.kmp.policja.gov.pl/025/praca-w-korpusie-sluzb/10532,Nabor-kandydatow-do-korpusu-sluzby-cywilnej.html

Kandydatki/kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani o kolejnych etapach naboru telefonicznie lub mailowo – w przypadku braku kontaktu telefonicznego, pod warunkiem zamieszczenia w ofercie adresu e-mail.

Dodatkowe informacje pod nr telefonu:(32) 296-13-78 lub (32) 296-13-373.

Starszy inspektor

Sosnowiec

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna