Starszy inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw obsługi cudzoziemców w zakresie legalizacji pobytu czasowego oraz przedłużania wiz
w Wydziale Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców

Warunki pracy

Zagrożenie korupcją.
Nietypowe godziny pracy (w tym dyżury)
Kontakty zewnętrzne z klientami w ramach prowadzonych postępowań.
Presja czasu.
Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych spoza administracji.
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przyjmowanie wniosków o udzielenie zezwoleń na pobyt czasowy cudzoziemcom, jak również weryfikowanie dokumentów dostarczanych w tych sprawach;
 • przyjmowanie wniosków o przedłużenie wiz krajowych i Schengen, jak również weryfikowanie dokumentów dostarczanych w tych sprawach;
 • weryfikowanie legalności pobytu cudzoziemców na terytorium RP;
 • wprowadzanie danych do krajowego Systemu Informatycznego „POBYT”;
 • dokonywanie sprawdzeń w SI „POBYT” ;
 • udzielanie informacji klientom dot. legalizacji pobytu czasowego i przedłużania wiz, oraz dokumentów niezbędnych do dołączenia do wniosku;
 • sprawdzanie w VIS (Wizowy System Informacyjny);
 • sporządzanie sprawozdań i statystyk z zakresu prowadzonych spraw i postępowań;

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w pracy w administracji publicznej;
 • Znajomość przepisów w zakresie kpa;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o cudzoziemcach oraz aktów z nią powiązanych;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość przepisów w zakresie ustawy o służbie cywilnej;
 • Umiejętność stosowania prawa w praktyce; Umiejętność analitycznego myślenia; Umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych oraz stresowych.
 • Komunikatywność; wnikliwość, rzetelność i samodzielność.
 • Umiejętność współpracy z innymi pracownikami.
 • Dyspozycyjność.
 • znajomość języka obcego: -angielski lub niemiecki lub rosyjski na poziomie komunikatywnym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • Przeszkolenie z sytemu informatycznego Pobyt;
 • znajomość języka obcego: - inny język na poziomie komunikatywnym
 • Znajomość przepisów w zakresie: - ustawy o opłacie skarbowej , - ustawy o ewidencji ludności.
 • Uprawnienia dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone lub zgoda na poddanie się procedurze sprawdzającej.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-06
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 502.

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna