Starszy inspektor
Przemyśl
Komenda Miejska Policji w Przemyślu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw gospodarki materiałowo - technicznej i magazynowej
w Zespole Zaopatrzenia Wydziału Administracyjno - Gospodarczego

Warunki pracy

praca biurowa, naturalne i sztuczne oświetlenie, praca przy monitorze ekranowym poniżej połowy dobowego czasu pracy, budynek posiada windy, brak podjazdów dla osób niepełnosprawnych, brak odpowiednio dostosowanych toalet dla osób niepełnosprawnych, wysiłek fizyczny, odporność na stres związany z obsługą klientów zewnętrznych,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie gospodarki magazynowej i urządzeń ewidencyjnych z zakresu gospodarki materiałów i sprzętu tj.: techniki policyjnej, żywnościówki, kwaterunku, techniki biurowej, przeciwpożarowej, druków i formularzy, środków czystości, uzbrojenia, materiałów do konserwacji i remontów obiektów,
 • sprawowanie nadzoru nad stanem technicznym broni palnej i amunicji, zgodności stanu faktycznego z ewidencyjnym oraz nad magazynem uzbrojenia KMP w Przemyślu,
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej funkcjonowania gospodarki związanej z uzbrojeniem i gospoodarki materiałowo - technicznej na wypadek wojny lub stanów zagrożenia bezpieczeństwa państwa,
 • prowadzenie zaopatrzenia jednostki w materiały i wyposażenie, sporządzanie dokumentów przychodowo - rozchodowych, rozliczanie delegacji służbowych,
 • kompletowanie wniosków w sprawie wypłaty dopłat do wypoczynku dla policjantów i wniosków o wypłatę zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przejazdu środkami publicznego transportu przysługującego policjantom i członkom ich rodzin,
 • wprowadzanie danych do Systemu Rozliczania Energii z odczytu zużycia prądu, wody i gazu w KMP w Przemyślu, PP w Birczy i podległych komisariatach
 • opracowywanie dokumentacji związanej z zamówieniami publicznymi dotyczącymi zakupu materiałów do konserwacji i remontów pomieszczeń służbowych,
 • sporządzanie wykazów dotyczących rónowożaników pieniężnych w zamian za wyżywienie w okresie zimowym, rónoważników pieniężnych w zamian za umundurowanie, ekwiwalentu za pranie odzieży,
 • wykonywanie zadań w zakresie realizowanych przez Policję czynności związanych z zabezpieczeniem pojazdów do celów procesowych (holowanie i parkowanie),
 • sporządzanie wykazów dotyczących zwrotu kosztów dojazdu do służby policjantów ,
 • wprowadzanie w ewidencji głównej sald na koniec roku (minimum dwa razy w roku)
 • przestrzeganie ustalonych terminów legalizacji i konserwacji sprzętu techniki specjalnej i uzbrojenia,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w pracy związanej z gospodarką materiałowo - techniczną i magazynową
 • umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS Office, znajomość zagadnień kancelaryjno - biurowych, zdolność logicznego i analitycznego myślenia , umiejętność planowania, komunikatywność oraz umiejętność pracy w zespole,
 • samodzielność, dyspozycyjność,
 • prawo jazdy kategorii B
 • znajomość ustawy o Policji, znajomość ustawy o służbie cywilnej, znajomość ustawy o pracownikach urzędów państwowych, znajomość ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie,
 • znajomość zarządzenia nr 24 Komendanta Głównego Policji w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i użytkowania broni palnej przez policjantów,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie rodzaju i zakresu świadczeń socjalnych i bytowych przysługujących policjantom oraz członkom ich rodzin,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administrracji w sprawie warunków korzystania przez policjantów oraz członków ich rodzin z prawa przejazdu raz w roku środkami publicznego transportu zbiorowego na koszt właściwego organu Policji oraz warunków przyznawania zryczałtowanego równoważnika pieniężnego w razie niewykorzystania przysługującego przejazdu,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w sprawie wysokości, warunków i trybu przyznawania policjantom należności za podróże służbowe i przeniesienia,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce budżetowej z tytułu podróży służbowej,
 • znajomość rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie umundurowania policjantów,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji o klauzuli POUFNE,
 • znajomość kodeksu pracy

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-24
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
W przypadku podawania dodatkowych danych osobowych, które nie są wymagane przepisami prawa, proszę o wyraźne wskazanie zgody na ich przetwarzanie, gdyż brak takiej zgody będzie skutkować odrzuceniem Pani/Pana oferty. W dokumentach aplikacyjnych należy podać numer ogłoszenia. List motywacyjny, oświadczenia należy opatrzyć datą i własnoręcznym podpisem. Każde oświadczenie powinno być zgodne z treścią ujętą w ogłoszeniu. Oferty niekompletne,
które nie zawierają wymaganych dokumentów i oświadczeń lub złożone po terminie wskazanym w ogłoszeniu nie będą rozpatrywane. Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów. Kandydaci będą informowani telefonicznie lub drogą elektroniczną o terminie przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego.
Techniki i metody selekcji:
- weryfikacja ofert pod kątem spełniania wymagań formalnych,
- test wiedzy
- test ze znajomości pakietu MS Office
- rozmowa kwalifikacyjna.
Do udziału w rekrutacji zapraszamy również osoby niepełnosprawne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (16) 677-34-84, 677-33-86, 677-34-95,

Starszy inspektor

Przemyśl

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna