Starszy inspektor
Kraków
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Krakowie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw do spraw zarządzania środowiskiem
w Wydziale Zapobiegania i Naprawy Szkód w Środowisku oraz Informacji o Środowisku i Zarządzania Środowiskiem

Warunki pracy

• praca administracyjno-biurowa, częściowo związana z wyjazdami służbowymi,
• praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowego wymiaru czasu pracy,
• kontakt z klientem zewnętrznym, niewykluczone sytuacje stresowe i konfliktowe,
• okresowe spiętrzenie zadań oraz konieczność wykonywania zadań w krótkich terminach,
• wyjazdy służbowe.


Podstawowym narzędziem pracy jest komputer. Na stanowisku nie występują uciążliwe, szkodliwe i niebezpieczne warunki pracy. Stanowisko pracy znajduje się na IX piętrze w budynku wielokondygnacyjnym. Budynek posiada windę.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Udział w opiniowaniu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej kart informacyjnych KIP dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, pod ką-tem ich bezpośredniego i pośredniego wpływu na wody i środowisko gruntowo-wodne.
 • Udział w opiniowaniu w zakresie gospodarki wodno-ściekowej i ochrony powierzchni ziemi, raportów dla przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 • Wykonywanie zadań związanych z postępowaniami dotyczącymi historycznych zanie-czyszczeń powierzchni ziemi i remediacji terenów zanieczyszczonych.
 • Wykonywanie zadań związanych z udostępnieniem informacji publicznej, w tym w szczególności informacji o środowisku i jego ochronie, zgodnie z ustawą o udostęp-nianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie śro-dowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.
 • Udzielanie dokładnych i wyczerpujących informacji o stanie spraw w formie ustnej i telefonicznej.
 • Wykonywanie zadań wynikających z ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe w zakresie ochrony środowiska w tym: gospodarki wodnej, ochrony powierzchni ziemi, inżynierii środowiska, geologii, leśnictwa.
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w administracji publicznej w zakresie zagadnień z zakresu ochrony środowiska lub doświadczenie zawodowe co najmniej 3 miesiące w administracji publicznej w zakresie zagadnień z zakresu ochrony środowiska
 • znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość ustaw: o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społe-czeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko, Prawo ochrony środowiska ( ze szczególnym uwzględnieniem ochrony powierzchni ziemi), ustawy o odpadach, ustawy o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie, ustawy Prawo wodne,
 • biegła znajomość obsługi komputera, pakiet MS Office,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • systematyczność i dokładność,
 • skuteczna komunikacja,
 • umiejętność pracy w zespole.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak
 • wiedza z zakresu ochrony środowiska, ochrony wód i powierzchni ziemi, gospodarki wod-no-ściekowej, hydrogeologii, gospodarki odpadami,
 • prawo jazdy kat. B,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • samodzielność i inicjatywa,
 • umiejętność organizacji pracy.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • kopia prawa jazdy.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-12-09
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Jesteśmy pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferujemy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej. Przewidywany termin zatrudnienia 01.01.2020 r.

Informacja o metodach naboru:
- I etap - weryfikacja złożonych aplikacji pod względem formalnym,
- II etap - pisemny test wiedzy w przypadku dużej liczby ofert kandydatek/kandydatów spełniających wymagania formalne,
- III etap - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami/kandydatkami, którzy/które spełniają warunki formalne i otrzymali najwyższą liczbę punktów na teście, w przypadku jego przeprowadzenia.

Wszystkie oświadczenia kandydata/kandydatki powinny być własnoręcznie podpisane. Prosimy o skorzystanie ze wzorów oświadczeń, które dostępne są na stronie internetowej RDOŚ w Krakowie w zakładce Praca, jak również zachęcamy do zapoznania się ze znajdującymi się tam informacjami dotyczącymi zasad organizacji naboru.
Kandydaci/kandydatki zakwalifikowani/e do dalszych etapów zostaną o tym poinformowani telefonicznie lub drogą elektroniczną. Prosimy kandydatów/kandydatki o podanie numeru telefonu oraz adresu e-mail, gdyż informacja o zakwalifikowaniu się do kolejnego etapu rekrutacji zostanie przekazana kandydatom/kandydatkom spełniającym wymogi formalne telefonicznie lub drogą elektroniczną.
Dokumenty nieodebrane w terminie 3 miesięcy od upływu terminu składania ofert oraz niespełniające wymogów formalnych, zostaną komisyjnie zniszczone.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 12/61-98-130, 12/61-98-152 lub wysyłając e-mail na adres: Aplikuj

Starszy inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna