Starszy inspektor
Warszawa
Główny Inspektorat Weterynarii w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw nadzoru nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego
w Biurze Żywności Pochodzenia Zwierzęcego

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
Praca biurowa wykonywana przy użyciu komputera oraz urządzeń techniki biurowej (kserokopiarka, skaner, niszczarka). Praca wykonywana w pozycji przemiennej na terenie Głównego Inspektoratu Weterynarii lub na zewnątrz (delegacje).
Miejsce i otoczenie organizacyjno–techniczne stanowiska pracy:
Stanowisko pracy zlokalizowane jest w pomieszczeniu biurowym na IV lub V piętrze w budynku Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przy ul. Wspólnej 30. Ze względu na konstrukcję budynku – okna w pomieszczeniach biurowych na V piętrze zamontowane są w połaciach dachowych. Budynek dostosowany jest do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez: zapewnienie odpowiedniej szerokości drzwi i ciągów komunikacyjnych, brak progów na ciągach komunikacyjnych, dostosowanie toalet. Platformy przyschodowe zamontowane są przy schodach wewnętrznych prowadzących z holu głównego na korytarze parteru oraz przy wejściu do budynku od ul. Żurawiej. Budynek może stwarzać problemy komunikacyjne dla osób niepełnosprawnych ruchowo ze względu na korytarze dzielone drzwiami z samozamykaczami.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z nadzorem nad bezpieczeństwem żywności pochodzenia zwierzęcego oraz udział w opracowaniu projektów instrukcji/wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii, a także projektów procedur dotyczących postępowania organów Inspekcji Weterynaryjnej w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w tym udział w przygotowywaniu audytów Dyrektoriatu F (d. FVO) mających na celu weryfikację prawidłowego (zgodnego z wymaganiami UE) funkcjonowania nadzoru nad podmiotami prowadzącymi działalność: marginalną, lokalną i ograniczoną, rolniczy handel detaliczny, jak również zakładami sektora spożywczego, udział w wyżej wymienionych audytach, opracowanie wniosków pokontrolnych oraz uwag do raportów i zaleceń pokontrolnych.
 • udział w opiniowaniu aktów prawnych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, w celu weryfikacji ich spójności z innymi normami prawnymi i dostosowania ich do polskich realiów, a także opiniowanie wytycznych, przewodników dobrych praktyk higienicznych i produkcyjnych przygotowanych przez KE i organizacje branżowe w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa żywności, w tym przygotowywanie wkładów do instrukcji dla przedstawiciela Polski na posiedzenia grup roboczych KE oraz SCoPAFF w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe weterynaryjne lub technologia żywności
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w zakresie bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego
 • znajomość języka angielskiego na poziomie B1,
 • Wiedza: znajomość przepisów unijnych i krajowych dotyczących bezpieczeństwa żywności pochodzenia zwierzęcego, znajomość ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej.
 • Kompetencje: samodzielność, rzetelność, komunikatywność, terminowość, inicjatywa,
 • Umiejętności: pracy w zespole i właściwej komunikacji interpersonalnej, bardzo dobrej organizacji pracy własnej, pracy pod presją czasu.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Klauzula informacyjna RODO
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-29
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • https://bip.wetgiw.gov.pl/oferty-pracy

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę na zastępstwo do 31.05.2020 r. Proponowane wynagrodzenie zasadnicze (bez dodatku stażowego) 4.000 - 4.300 zł brutto.
Naszym Pracownikom oferujemy m.in.:
- stabilne zatrudnienie na umowę o pracę,
- dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia zasadniczego w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
- możliwość doskonalenia zawodowego poprzez dofinansowanie do studiów, nauki języków obcych,
- „trzynaste” wynagrodzenie,
- pakiet socjalny (m.in. dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dzieci, dopłaty do żłobków i przedszkoli),
- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach pakietu ubezpieczeń.

Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Prosimy o rzetelne przygotowanie aplikacji. List motywacyjny, CV, klauzula informacyjna i wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone datą i własnoręcznie podpisane. CV powinno zawierać zgodę na przetwarzanie danych osobowych o treści: „Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych), wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy w celach związanych z rekrutacją i zatrudnieniem.”

Dokumenty można przesłać również drogą elektroniczną na adres Aplikuj lub na skrzynkę podawczą urzędu (ePUAP). Dokumenty powinny zawierać wszystkie niezbędne klauzule oraz być podpisane w formie elektronicznej lub własnoręcznie (skany w formacie pdf). W tytule wiadomości proszę wpisać stanowisko, którego aplikacja dotyczy,oraz numer ogłoszenia (np. Referendarz, 123456).

Oferty niekompletne i dostarczone po terminie (decyduje data stempla pocztowego lub wpływu aplikacji na skrzynkę urzędu - podawczą lub mailową) nie będą rozpatrywane. Kandydaci zakwalifikowani do naboru zostaną powiadomieni telefoniczne lub e-mailem o jego terminie. Kandydaci, którzy złożą dokumenty w formie elektronicznej będą proszeni o przyniesienie oryginałów dokumentów na nabór.

Wzór oświadczeń i klauzula informacyjna dla kandydata do pobrania ze strony www.wetgiw.gov.pl > Inspekcja Weterynaryjna > Praca > Informacja o wymaganych dokumentach i oświadczeniach.
Dodatkowe informacje: 22-623-13-29.

Starszy inspektor

Warszawa

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna