Starszy inspektor
Gdańsk
Komenda Miejska Policji w Gdańsku

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Zespołu Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Doskonalenia Zawodowego KMP w Gdańsku

Warunki pracy

Praca przy monitorze ekranowym powyżej połowy dobowej normy czasu pracy, naturalne i sztuczne oświetlenie, bariery architektoniczne.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji związanej z nawiązaniem, trwaniem i rozwiązaniem stosunku pracy zgodnie z zasadami prawa pracy oraz przekazywanie tych dokumentów pracownikom KMP w Gdańsku oraz komórkom wypłacającym świadczenia finansowe
 • ustalanie należności przysługujących pracownikom zatrudnionym w KMP w Gdańsku i podległych jednostkach organizacyjnych tj. uprawnień pracowników do nagród jubileuszowych, należności związanych z wysługą lat i innych świadczeń oraz przygotowywanie decyzji w przedmiotowej kwestii w celu przekazaia komórkom wypłacającym świadczenia finansowe informacji dotyczącej wysokości należnych świadczeń
 • prowadzenie akt osobowych pracowników Policji oraz dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy
 • koordynacja realizowanej w komórkach i jednostkach organizacyjnych KMP w Gdańsku polityki personalnej
 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno-rentowych w celu przekazania jej do organu emerytalno-rentowego
 • ewidencjonowanie wniosków urlopowych i zaświadczeń lekarskich o czasowej niezdolności do pracy oraz ich przekazywanie do odpowiednich komórek
 • koordynacja zatrudniania tłumaczy w sezonie letnim
 • organizacja naboru kandydatów skierowanych do odbycia stażu w KMP w Gdańsku
 • prowadzenie rekrutacji pracowników dla potrzeb KMP w Gdańsku, w tym organizacja naboru kandydatów do korpusu służby cywilnej zgodnie z przepisami ustawy o służbie cywilnej oraz wewnętrznych procedur
 • współpraca z komórkami i jednostkami KMP i KWP w Gdańsku, Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, Urzędem Pracy, Urzędem Miejskim

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok i 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji lub co najmniej 1 rok na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • znajomość prawa pracy, systemu ubezpieczeń społecznych, ustawy o służbie cywilnej i przepisów wykonawczych
 • umiejętność stosowania odpowiednich przepisów i procedur, komunikatywność, dyspozycyjność, rzetelność, lojalność, umiejętność pracy w zespole i pod presją czasu
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą "poufne" lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228)
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-04
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Istnieje możliwość odbioru złożonych aplikacji w ciągu 3 m-cy od dnia publikacji wyników naboru.

Oferty niespełniające wymogów formalnych, niekompletne, z brakiem wskazania konkretnego stanowiska oraz numeru ogłoszenia, przesłane po terminie (decyduje data stempla pocztowego) nie będą rozpatrywane. Podanie i oświadczenia muszą posiadać datę i własnoręczny podpis. Osoby zakwalifikowane do kolejnych etapów będą informowane mailowo lub telefonicznie.

Wzory oświadczeń są dostępne na stronie BIP KMP w Gdańsku:
http://bip.gdansk.kmp.policja.gov.pl/107/cywilne/wzory-oswiadczen/12825,Oswiadczenie-o-nieskazaniu-i-korzystaniu-z-praw-publicznych-wzor.html

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2.658,99zł plus dodatek z tytułu wysługi lat.

Zatrudnienie nowego pracownika może nastąpić po przeprowadzeniu przez Pełnomocnika Komendanta Miejskiego Policji w Gdańsku do spraw Ochrony Informacji Niejawnych postępowania sprawdzającego i wydaniu poświadczenia bezpieczeństwa lub po potwierdzeniu faktu wydania i ważności poświadczenia bezpieczeństwa w przypadku legitymowania się poświadczeniem bezpieczeństwa wydanym przez inny uprawniony podmiot.

W przypadku dużej liczby kandydatek/kandydatów przewiduje się przeprowadzenie testu wiedzy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Komenda Miejska Policji w Gdańsku nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń publikowanych w innych środkach przekazu.

Tel. Kontaktowy: /58/ 321 63 69.

Starszy inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna