Starszy inspektor
Zamość
Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu

Komendant Miejski Państwowej Straży Pożarnej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kwatermistrzowsko-technicznych
w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym

Warunki pracy

• praca biurowa w siedzibie Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej
w Zamościu, w pomieszczeniach biurowych usytuowanych na I piętrze budynku,
• praca w systemie codziennym w godzinach 7.30 – 15.30,
• wyjazdy służbowe krajowe,
• praca w terenie,
• praca z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń biurowych (narzędzia
i materiały do pracy: komputer, kserokopiarka, telefon, faks, niszczarka),
• praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godzin,
• oświetlenie sztuczne i naturalne,
• praca z bazami danych/ programami specjalistycznymi,
• brak windy, toalety nieprzystosowane dla osób niepełnosprawnych,
• stanowisko pracy nie jest dostosowane dla potrzeb osób niedowidzących,
niewidomych, niedosłyszących i głuchoniemych,
• zagrożenie korupcją,
• praca wymagająca dyspozycyjności.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • • prowadzenie ewidencji składników majątkowych komendy z wykorzystaniem programów komputerowych (środki trwałe, pozostałe środki trwałe, magazyn)
 • • sporządzanie planów i umorzeń środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
 • • prowadzenie ewidencji (na kartach) przedmiotów mundurowych, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku osobistego strażaków
 • • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów w magazynie
 • • prowadzenie i rozliczanie inwentaryzacji środków trwałych, pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz materiałów w magazynie
 • • udział w sporządzaniu dokumentacji niezbędnej do przyznawania świadczeń strażakom w zakresie gospodarki mieszkaniowej, pomocy finansowej i równoważnika za remont i brak lokalu
 • • prowadzenie sprawozdawczości w zakresie prowadzonych spraw
 • • dokonywanie bieżących zakupów wg potrzeb komendy
 • • udział w zabezpieczeniu logistycznym działalności komendy
 • • prowadzenie spraw związanych z zamawianiem niezbędnych usług i materiałów, w tym w trybie ustawy „Prawo zamówień publicznych” oraz udział w pracach komisji przetargowej
 • • prowadzenie całokształtu spraw dotyczących funkcjonowania, wynajmu i obsługi ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego tut. komendy miejskiej
 • • prowadzenie pojazdów służbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • • znajomość przepisów ustaw: o rachunkowości i finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o zamówieniach publicznych, o PSP, o służbie cywilnej, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego
 • • umiejętność biegłego posługiwania się narzędziami informatycznymi, obsługi komputera, w tym pakietu MS Office
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub w pracy biurowej potwierdzone stosownymi dokumentami
 • wykształcenie: wyższe ekonomia, finanse, rachunkowość
 • • prawo jazdy kat. B
 • • znajomość zasad gospodarki magazynowej oraz ewidencji składników majątku
 • • znajomość zasad funkcjonowania programów komputerowych do ewidencji majątku jednostki organizacyjnej: środki trwałe, pozostałe środki trwałe, magazyn
 • • wysoka kultura osobista
 • • zdolność analitycznego myślenia, terminowość i dokładność
 • • umiejętność organizacji pracy i efektywnego zarządzania czasem
 • • umiejętność pracy w zespole

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • • kopia prawa jazdy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Sekretariat KM PSP w Zamościu ul. Kilińskiego 62, 22-400 Zamość w zaklejonej kopercie podpisanej imieniem i nazwiskiem z adnotacją „Oferta pracy na stanowisko starszego inspektora w korpusie służby cywilnej w Wydziale Kwatermistrzowsko-Technicznym KM PSP w Zamościu" osobiście lub drogą pocztową.

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Uwaga!
List motywacyjny, życiorys/CV oraz wszystkie oświadczenia muszą być opatrzone aktualną datą (korespondującą z datą złożenia dokumentów) oraz własnoręcznie podpisane.
Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”.


Oferty nie spełniające wymogów formalnych, niekompletne oraz przesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

Po dokonaniu weryfikacji formalnej ofert, lista kandydatów zakwalifikowanych do dalszego postępowania kwalifikacyjnego, termin i miejsce postępowania zostaną zamieszczone na tablicy ogłoszeń KM PSP w Zamościu, stronie internetowej KM PSP w Zamościu www.straz.zamosc.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej KM PSP
w Zamościu https://straz-zamosc.bip.gov.pl.
Dokumenty kandydata, który zostanie wyłoniony w postępowaniu kwalifikacyjnym, zostaną dołączone do jego akt osobowych.
Dokumenty złożone w aplikacji nie będą zwracane. Po zakończeniu naboru oferty osób, które nie zostały wskazane do zatrudnienia, będą komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (84) 680 74 13 (10) lub osobiście w Sekcji Organizacyjno-Kadrowej KM PSP w Zamościu w dni robocze w godz.7.30 – 15.30.

Proponowane wynagrodzenie zasadnicze brutto: ok. 2250 zł/mies. (+ dodatek stażowy).
Planowane techniki naboru:
- weryfikacja formalna ofert,
- test wiedzy,
- rozmowa kwalifikacyjna
Planowany termin zatrudnienia: październik 2018 r.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Zamość

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna