Starszy inspektor
Kętrzyn
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw bhp
w Referacie ds. bhp Wydziału Kontroli

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności z dysfunkcja ruchową, pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowanych dla osób niepełnosprawnych obecnie na parterze budynku. Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej. Praca na terenie komendy oddziału oraz na terenie podległych placówek SG. W trakcie prowadzonych czynności kontrolnych występują czynniki szkodliwe dla zdrowia – narażenie na czynniki biologiczne podczas kontroli w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Kilka razy w miesiącu występują kontakty telefoniczne lub osobiste z Państwową Inspekcja Sanitarną Ministerstwa Spraw Wewnętrznych w celu koordynacji kontroli wykonywanych przez ww. organ. Występuje praca w narażeniu na stres w trakcie prowadzenia kontroli.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przeprowadzanie kontroli warunków pracy (służby) oraz przestrzegania zasad i przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (służby),
 • branie udziału w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy i w służbie, w opracowaniu wniosków wynikających z przeprowadzonego postępowania powypadkowego, a także zachorowań na choroby zawodowe oraz kontrolowanie realizacji tych wniosków,
 • tworzenie procedur wewnętrznych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy (służby) na poszczególnych stanowiskach pracy (służby),
 • prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy (w służbie), stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, także przechowywanie wyników badań czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie i zawód technika bhp oraz 3-letni staż pracy w służbie bhp lub wyższe o kierunku lub specjalności w zakresie bhp albo studnia podyplomowe w zakresie bhp
 • biegła znajomość przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, kodeksu pracy,
 • znajomość podstawowych zagadnień dotyczących zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
 • znajomość metod oceny ryzyka zawodowego,
 • umiejętność argumentowania,
 • ogólna znajomość przepisów z zakresu działalności Straży Granicznej w tym zagrożeń związanych za służbą,
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • kurs pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • dobra znajomość obsługi pakietu office,
 • prawo jazdy kategorii B,
 • umiejętność pracy w zespole,
 • zapoznanie z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych, zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie kursu pierwszej pomocy przedmedycznej,
 • kopia prawa jazdy kat. B,
 • oświadczenie o zapoznaniu się z Informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych zamieszczoną w ogłoszeniu o naborze,
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych do celów naboru.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony wynosi około 2.965,00 zł brutto.
Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba /Praca/Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

Starszy inspektor

Kętrzyn

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna