Starszy inspektor
Bydgoszcz
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw księgowo - płacowych
Urząd Żeglugi Śródlądowej w Bydgoszczy

Warunki pracy

biuro na parterze lub I piętrze - brak wind
praca biurowa - narzędzia i materiały do pracy - komputer i laptop
praca poza siedzibą urzędu - możliwe wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie ewidencji środków trwałych;
 • Przygotowanie inwentaryzacji
 • Naliczanie amortyzacji
 • Księgowanie operacji gospodarczych
 • Sporządzanie wymaganej sprawozdawczości budżetowej z wykonania planów oraz analiz dot. realizacji dochodów i wydatków budżetowych
 • Sporządzanie programów działania oraz projektów planów pracy analiz, prognoz, ocen, informacji i sprawozdań z zakresu realizowanych zadań
 • Przygotowanie zmian planów finansowych
 • Sporządzanie harmonogramów płatności
 • Przygotowanie realizacji płatności w systemie bankowym
 • sporządzanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, list płac pracowników w systemie QNT Quorum Płace
 • sporządzenie list płac dla umów zleceń, umów o dzieło i innych tytułów, obliczanie zasiłków z ubezpieczenia społecznego
 • naliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych
 • sporządzanie deklaracji rozliczeniowych do ZUS w programie Płatnik, deklaracji PIT, PFRON
 • wystawianie zaświadczeń do celów emerytalnych i rentowych dla obecnych i byłych pracowników
 • prowadzenie dokumentacji płacowej pracowników
 • współpraca z instytucjami zewnętrznymi: ZUS, urząd skarbowy, PFRON, GUS
 • współpraca z głównym księgowym w przygotowaniu projektów zmian planu finansowego w zakresie wynagrodzeń i pochodnych
 • sporządzanie sprawozdań do GUS oraz wymaganych przepisami prawa sprawozdań , zestawień i raportów związanych z wynagrodzeniami
 • Przestrzeganie dyscypliny finansów publicznych
 • Współdziałanie z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w zakresie realizowanych zadań

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 10 lat doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości
 • Znajomość ustaw: o rachunkowości, finansach publicznych oraz przepisów wykonawczych, o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych, o zamówieniach publicznych, o służbie cywilnej, o podatku dochodowym od osób fizycznych, o ubezpieczeniu społecznym, o ubezpieczeniu zdrowotnym, kodeksu pracy, kodeksu postępowania administracyjnego; kodeksu cywilnego oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • Znajomość rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych
 • Wiedza z zakresu prawa ubezpieczeń społecznych, podatku dochodowego od osób fizycznych, zasad naliczania zasiłków ZUS
 • Umiejętność analitycznego myślenia, rozwiązywania problemów, negocjacji, działania w sytuacjach stresowych
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 5 lat doświadczenia zawodowego w obszarze księgowości budżetowej
 • wykształcenie: wyższe ekonomiczne
 • • Znajomość: systemu QNT Quorum Płace, programu finansowo - księgowego QNT, płatnik;
 • • Umiejętność obsługi komputera, organizacji pracy;
 • • Staranności, uczciwości dokładności przy realizacji zadań

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy z poprzednich miejsc pracy lub kopie innych dokumentów potwierdzających okres zatrudnienia
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-25
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Dokumenty należy złożyć do 25 listopada 2019 r w siedzibie urzędu.

Etapy naboru : weryfikacja formalna ofert, test kompetencji, rozmowa kwalifikacyjna.


Po zakończeniu naboru oferty osób niezatrudnionych pozostawione zostaną do odbioru przez okres 3 miesięcy od dnia opublikowania informacji o wyniku danego naboru. Po upływie tego terminu dokumenty nieodebrane zostaną zniszczone, co zostanie udokumentowane w taki sposób, aby pozwalało to na ustalenie spełnienia albo niespełnienia wymagań formalnych obowiązujących w danym naborze bez dysponowania tymi dokumentami lub ich kopiami.

Starszy inspektor

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna