Starszy inspektor
Kazimierz Dolny
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Lublinie

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Lublinie poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw ochrony przyrody
Wydział Spraw Terenowych V w Kazimierzu Dolnym

Warunki pracy

Praca administracyjno - biurowa w siedzibie Urzędu oraz w terenie, wyjazdy służbowe. Użytkowanie sprzętu biurowego (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka dokumentów).
Praca przy komputerze powyżej 4 godzin dziennie w systemie ośmiogodzinnym, jednozmianowym. Stanowisko pracy mieści się na I piętrze. Urząd mieści się w budynku, który nie posiada windy oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych. Toalety niedostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych. Brak w Urzędzie oznaczeń dla osób niewidomych oraz specjalistycznych urządzeń umożliwiających pracę osobom niewidomym, niedosłyszącym oraz głuchoniemym.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie spraw związanych z oceną oddziaływania przedsięwzięć na obszary Natura 2000, w tym przygotowywanie opinii w sprawie obowiązku sporządzania raportu oddziaływania na środowisko, analizowanie przedkładanych dokumentacji i opracowanie projektów uzgodnień warunków realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000.
 • Prowadzenie spraw związanych z opracowywaniem projektów zadań ochronnych oraz planów ochrony obszarów Natura 2000 oraz gromadzeniem dokumentacji obszarów Natura 2000, w tym dotyczących stanu siedlisk przyrodniczych oraz gatunków roślin i zwierząt, przetwarzanie jej na potrzeby informatycznego systemu GIS i aktualizowanie danych dot. sieci Natura 2000.
 • Wykonywanie zadań związanych z przygotowywaniem projektów mających na celu ochronę obszarów Natura 2000 oraz realizacją tych projektów, finansowanych z budżetu RDOŚ, Wojewódzkiego i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków Unii Europejskiej.
 • Uzgadnianie decyzji w sprawie wycinki drzew rosnących w pasach drogowych dróg publicznych.
 • Współpraca z jednostkami właściwymi do prowadzenia monitoringu przyrodniczego na obszarach Natura 2000 w celu właściwego zarządzania i koordynowania siecią Natura 2000.
 • Gromadzenie dokumentacji dotyczącej zasobów, tworów i składników przyrody, a w szczególności cennych ze względów naukowych tworów przyrody, stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów, a także ich siedlisk oraz siedlisk przyrodniczych. Praca z systemami GIS, zarządzanie bazą GIS.
 • Rozpatrywanie zgłoszeń planowanych do przeprowadzenia działań uwzględnionych w art. 118 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r., oraz w przypadku takiej potrzeby, przygotowywanie projektu decyzji o warunkach prowadzenia działań.
 • Szacowanie szkód powodowanych przez zwierzęta chronione.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w obszarze ochrony środowiska, ochrony przyrody, edukacji ekologicznej lub w pracy w administracji publicznej
 • Czynne prawo jazdy kat. B (dobry stan zdrowia umożliwiający kierowanie pojazdem służbowym)
 • Znajomość ustawy o ochronie przyrody
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego
 • Ogólna wiedza przyrodnicza, umiejętność rozpoznawania gatunków podlegających ochronie i ich siedlisk, znajomość form ochrony przyrody
 • Komunikatywność i umiejętność pracy w zespole
 • Umiejętność organizacji pracy
 • Umiejętność obsługi komputera
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe profilowane w zakresie biologii i nauk o ziemi, leśnictwa lub ochrony środowiska
 • Doświadczenie zawodowe w pracy z systemami GIS
 • Znajomość ustawy o lasach
 • Znajomość prawa łowieckiego
 • Znajomość prawa wodnego
 • Znajomość konwencji międzynarodowych z zakresu ochrony przyrody

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • prawo jazdy kat. B
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-01
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Etapy naboru na stanowisko będą następujące: 1) weryfikacja ofert pod względem spełnienia wymagań formalnych - niezbędnych, 2) test wiedzy w przypadku powyżej 12 osób spełniających wymagania, 3) analiza studium przypadku połączona z rozmową kwalifikacyjną z elementami wywiadu kompetencyjnego. Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie. Dokumenty należy przesłać listownie lub składać osobiście w sekretariacie RDOŚ w Lublinie (decyduje data wpływu do urzędu). Oferty kandydatów niewyłonionych możliwe są do odebrania w ciągu 2 tygodni od dnia opublikowania wyniku naboru. Oferty kandydatów wyłonionych, a niezatrudnionych możliwe są do odebrania w terminie 3 miesięcy od objęcia stanowiska przez wybranego kandydata. Niewykorzystane oferty i nieodebrane w terminie zostaną zniszczone komisyjnie. Prosimy o podanie telefonu kontaktowego oraz adresu e-mail. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu: (81) 881 08 07, (81) 71 06 504.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną

Starszy inspektor

Kazimierz Dolny

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna