Starszy inspektor
Łomża
Komenda Miejska Policji w Łomży

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw gospodarczych
w Wydziale Administracyjno-Gospodarczym

Warunki pracy

praca z komputerem

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Koordynowanie i planowanie napraw bieżących,konserwacji oraz kosztów eksploatacyjnych w obiektach jednostki
 • Prowadzenie ewidencji sprzętu kwaterunkowego,remontowo-budowlanego,sportowego,mundurowego.
 • Rozliczanie faktur,rachunków jednostki w sprawach budowlanych
 • Rozliczanie kosztów eksploatacji obiektów i budynków służbowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie budowlane
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego doświadczenie w administracji budowlanej,
 • uprawnienia budowlane
 • prawa jazdy kat. B
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego znajomość zasad administrowania nieruchomościami
 • wykształcenie: wyższe budowlane

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-06-21
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Hiperłącze

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę,narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną prawnie chronioną.
Telefon kontaktowy;
86 474 1409
86 474 1401
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze - mnożnik -1,1738 (2250,10 złotych plus% wysługi

Starszy inspektor

Łomża

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna