Starszy inspektor
Opole
Opolski Urząd Wojewódzki w Opolu

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw Kontroler Krajowy w Programie INTERREG V-A Republika Czeska –Polska
w Wydziale Infrastruktury i Nieruchomości

Warunki pracy

Praca w siedzibie Urzędu
Krajowe lub zagraniczne wyjazdy służbowe
Zagrożenie korupcją
Permanentna obsługa klientów zewnętrznych (spoza administracji, np. obywatele, przedsiębiorstwa) lub przeprowadzanie kontroli w innych urzędach
Narzędzia pracy: standardowy zestaw komputerowy.
Warunki architektoniczne budynku Urzędu: drzwi odpowiedniej szerokości, winda, toalety, podnośnik dla osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • dokonywanie kontroli wydatków poniesionych przez beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu w tym dokonywanie kontroli postępowań przetargowych przeprowadzanych przez beneficjentów,
 • przeprowadzanie kontrole na miejscu realizacji projektów w instytucjach zewnętrznych i sporządzanie informacji pokontrolnych z przeprowadzonych wizyt;
 • tworzenie nowych procedur działania oraz określanie sposobu ich realizacji
 • wystawianie Poświadczenia kwalifikowalności wydatków jednocześnie wprowadzając wysokość wydatków kwalifikowalnych za daną część projektu do systemu informatycznego MS2014+,
 • weryfikowanie poprawności wystawienia Certyfikatów kontroli pierwszego stopnia przez kontrolerów pozostałych partnerów projektu;
 • opiniowanie zmian w umowach o dofinansowanie projektów przyjętych do dofinansowania;
 • opracowywanie właściwemu ministrowi ds. rozwoju informacji niezbędnych do celów statystycznych i sporządzanie sprawozdań oraz badań efektywności Programu;
 • przeprowadzanie kontroli administracyjnych trwałości oraz kontroli na miejscu dot. zachowania trwałości zrealizowanych projektów w ramach PO WT RCz - RP 2007 – 2013 oraz Programu INTERREG V-A,

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze administracji publicznej
 • Znajomość ustawy o służbie cywilnej;
 • Znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie;
 • Znajomość kodeksu postępowania administracyjnego;
 • Znajomość ustawy o finansach publicznych;
 • ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o dochodach j.s.t.,
 • Znajomość ustawy o rachunkowości,
 • Znajomość ustawy o VAT,
 • Znajomość zagadnień związanych z Europejską Współpracą Terytorialną oraz funduszami UE
 • bardzo dobra umiejętność obsługi aplikacji MS Office oraz urządzeń biurowych
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista,
 • umiejętność analitycznego i logicznego myślenia
 • samodzielność, odpowiedzialność,
 • umiejętności interpersonalne (umiejętność współpracy z zespołem).
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego Doświadczenie związane z realizacją programów rozwoju regionalnego lub pozyskiwaniem i rozliczaniem środków UE
 • wykształcenie: wyższe lub studia podyplomowe kierunkowe
 • Język obcy: j. angielski ; Poziom: B1
 • -odporność na stres,
 • umiejętność działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i w sytuacjach stresowych, -
 • umiejętność koordynacji kilku spraw prowadzonych jednocześnie.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Kopie dokumentów potwierdzających znajomość języka obcego;

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-08-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
Kandydaci zakwalifikowani do kolejnego etapu postępowania kwalifikacyjnego zostaną powiadomieni telefonicznie lub mailowo.
Urząd jest przyjazny dla osób niepełnosprawnych.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje: (77) 4 524 130.

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna