Starszy inspektor
Łódź
Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi

Szef Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
SEKCJA KADR

Warunki pracy

- praca w siedzibie urzędu, w dni robocze od poniedziałku do piątku, w godzinach 7.30 – 15.30,
- narzędzia i materiały pracy: komputer, sprzęt i materiały biurowe.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Określanie potrzeb kadrowych w zakresie żołnierzy zawodowych w służbie stałej w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Łodzi oraz podległych Wojskowych Komendach Uzupełnień, a także przedstawianie Szefowi Sekcji Kadr wniosków i propozycji w tym zakresie;
 • prowadzenie dokumentacji kadrowej i personalnej żołnierzy zawodowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi;
 • prowadzenie ewidencji klasycznej, w tym księgi etatowej, książki obsady stanowisk etatowych, rejestru alfabetycznego teczek akt personalnych i kart ewidencji żołnierzy zawodowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi;
 • przygotowanie dla Szefa Sekcji Kadr materiałów, projektów i wykazów dotyczących żołnierzy zawodowych do przeprowadzenia oceny sytuacji kadrowej Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi;
 • opracowywanie projektów, wniosków oraz wykazów w sprawach odznaczeń żołnierzy zawodowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi;
 • zbieranie zgłaszanych propozycji do przeszkolenia specjalistycznego kadry Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego i Wojskowych Komend Uzupełnień na kursach, studiach podyplomowych, itp.;
 • opracowanie meldunków i sprawozdań z działalności kadrowej dotyczącej żołnierzy zawodowych Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Łodzi.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • wykształcenie przynajmniej średnie,
 • znajomość Ustawy o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych, Ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, Kodeksu postępowania administracyjnego (umiejętność interpretacji przepisów),
 • umiejętność obsługi komputera w środowisku Windows, Word, Excel, Power Point
 • dobra organizacja pracy.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe
 • mile widziane doświadczenie zawodowe w administracji wojskowej lub jednostce/instytucji wojskowej,
 • doświadczenie zawodowe na stanowisku związanym z działalnością kadrową,
 • odbyte szkolenia w zakresie przepisów prawa pracy,
 • poświadczenie bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych lub złożenie oświadczenia o wyrażeniu zgody na przeprowadzenie postępowania sprawdzającego,
 • umiejętności redakcyjne.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopie świadectw pracy,
 • kopie świadectw lub dyplomów ukończonych kursów, szkoleń
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa osobowego do dostępu do informacji niejawnych.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-10-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Wojewódzki Sztab Wojskowy w Łodzi
  ul. Źródłowa 52
  91-735 Łódź

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa na czas określony - 12 miesięcy - zgodnie z Ustawą o służbie cywilnej.
Proponowane wynagrodzenie zasadnicze: 2891,34 zł brutto plus dodatek za wysługę lat.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie rozmowy wstępnej.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data wpływu dokumentów do urzędu).
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. 261 444 423, 261 444 916.

Starszy inspektor

Łódź

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna