Starszy inspektor
Augustów
Komenda Powiatowa Policji w Augustowie

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Wydziału Kryminalnego

Warunki pracy

Stanowisko usytuowane jest na II piętrze budynku (III kondygnacja).
Narzędzia i materiały pracy: biurko, telefon, fax, komputer, drukarka, szafy biurowe.
Bariera architektoniczna: w budynku brak jest windy wewnętrznej.
Warunki dodatkowe: praca przy oświetleniu dziennym i sztucznym, praca przy monitorze ekranowym, pomieszczenie ogrzewane.
Częściowo praca na zewnątrz, m.in.: przy obsłudze dowodów rzeczowych - pojazdów samochodowych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie rejestru dowodów rzeczowych w systemie elektronicznym e-RCDŚ
 • Przyjmowanie, przechowywanie i wydawanie dowodów rzeczowych - prowadzenie magazynu dowodów rzeczowych
 • Prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych - pojazdów samochodowych do 3,5 t, w tym prawidłowość obiegu dokumentacji z tym związanej
 • Prowadzenie składnicy dowodów rzeczowych - broni palnej i amunicji do czasu przekazania do KWP w Białymstoku lub innej właściwej instytucji, w tym prawidłowość obiegu dokumentacji z tym związanej
 • Wprowadzanie danych do systemu e-RCDŚ w zakresie rejestracji śledztw i dochodzeń oraz całości procesu karnego
 • Prowadzenie podręcznego archiwum Zespołu Dochodzeniowo-Śledczego - akta dochodzeń umorzonych rejestrowo
 • Wprowadzanie danych do systemu e-RPS w zakresie rejstracji czynności sprawdzających oraz dalszego biegu spraw
 • Wprowadzanie danych do systemu KSIP w zakresie postępowania przygotowawczego
 • Rejestracja osób podejrzanych w systemie KSIP
 • Kierowanie wniosków na badania psychologiczne do właściwych starostw wobec uczestników wypadków drogowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego (praca w administracji lub inna związana z obsługą komputera, praca biurowa)
 • Umiejętności: organizowania pracy własnej, pracy zespołowej, systematyczności, zdyscyplinowania, komunikowania się, samokontroli
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego (praca na podobnym stanowisku w zakresie obsługi systemów)
 • wykształcenie: wyższe (preferowane o kierunku administracja)

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-03-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Augustowie
  ul. Brzostowskiego 6,
  16-300 Augustów

  z dopiskiem na kopercie: "Ogłoszenie na stanowisko nr 43707".

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Umowa docelowo na czas nieokreślony.
Kandydaci proszeni są o podanie numeru telefonu i/lub adresu poczty elektronicznej.
Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, niekompletne oraz otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (liczy się data wpływu do komendy lub w przypadku wysyłania oferty pocztą - data stempla pocztowego).
Oświadczenia muszą być podpisane własnoręcznie.
Kandydaci zakwalifikowani zostaną poinformowani o kolejnym etapie naboru telefonicznie lub e-mailem.
Oferty odrzucone zostaną zniszczone komisyjnie. Nie zwracamy nadesłanych dokumentów.
Dane kandydata, który wygrał konkurs będą dostępne na stronie BIP KPP w Augustowie oraz BIP na stronie KPRM.
Do składania dokumentów zachęcamy także osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
"Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą, bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną."
Proponowane wynagrodzenie na przedmiotowym stanowisku: minimalne.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel.: (87) 564 10 02 (Zespół Prezydialny, Kadr i Szkolenia KPP w Augustowie).

Starszy inspektor

Augustów

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna