Starszy inspektor
Białystok
Podlaski Oddział Straży Granicznej z siedzibą w Białymstoku

Komendant Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kadrowych
Sekcji Spraw Osobowych w Wydziale Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

- praca administracyjno - biurowa;
- praca w systemie jednozmianowym 8 godz.;
- obsługa interesanta zewnętrznego;
- obsługa urządzeń biurowych;
- praca przy monitorze ekranowym powyżej 4 godz. dziennie;
- praca w pomieszczeniu biurowym na I piętrze budynku, w którym brak windy, podjazdów dla osób niepełnosprawnych, podłóg antypoślizgowych, pomieszczeń higieniczno - sanitarnych przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • przygotowywanie dokumentacji w sprawach emerytalno - rentowych funkcjonariuszy Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej;
 • prowadzenie teczek akt osobowych funkcjonariuszy Oddziału celem kompletowania w nich dokumentacji służbowej oraz ich archiwizacja celem przekazania do Archiwum SG;
 • wystawianie skierowań funkcjonariuszom do komisji lekarskich oraz na badania profilaktyczne celem określenia ich zdolności do pełnienia służby w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej;
 • wykonywanie pism na potrzeby Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia oraz ich archiwizacja.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego pracy w kadrach lub powyżej 4 lat pracy w administracji
 • Znajomość ustawy o Straży Granicznej
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • List motywacyjny lub podanie (opatrzone datą i własnoręcznym podpisem)
 • Życiorys lub CV
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych
 • Kopie dokumentów potwierdzających niepełnosprawność o ile kandydat / kandydatka je posiada

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-11-30
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • http://podlaski.strazgraniczna.pl/download/15/161862/Zalaczniknr9oswiadczenia-stanowiskakorpususluzbycywilnej.pdf

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie na powyższym stanowisku wynosi 2 677,97 zł brutto + dodatek za wysługę lat.
Dokumenty należy składać osobiście w siedzibie urzędu lub listownie.
Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane.
Rozpatrzeniu nie będą podlegać oferty niespełniające wymagań określonych w ogłoszeniu, a także oferty, które nie zawierają kompletu wymaganych oraz uwiarygodnionych (OPATRZONYCH DATĄ I WŁASNORĘCZNYM PODPISEM KANDYDATA / KANDYDATKI) dokumentów lub oświadczeń.
Kandydaci / kandydatki, których oferty spełnią wymagania określone w ogłoszeniu będą telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej informowani o terminie oraz przyjętych sposobach przeprowadzenia selekcji (np. sprawdzian wiedzy, zadanie praktyczne, rozmowa kwalifikacyjna).
Przyjmujemy tylko kompletne kserokopie dokumentów.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje w zakresie naboru można uzyskać pod nr tel. 85 714 51 43.
Procedura naboru do pracy w Podlaskim Oddziale Straży Granicznej wraz z oświadczeniem o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zał. nr 9) dostępne są na stronie internetowej www.podlaski.strazgraniczna.pl
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Białystok

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna