Starszy inspektor
Gdańsk
Morski Oddział Straży Granicznej w Gdańsku

Komendant Morskiego Oddziału Straży Granicznej poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor
Sekcja Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia

Warunki pracy

praca administracyjno-biurowa, budynek 3-kondygnacyjny, nieprzystosowany dla osób niepełnosprawnych ruchowo, stanowisko wyposażone w monitor ekranowy i urządzenia biurowe, praca przy oświetleniu sztucznym i naturalnym większość czynności wykonywana w pozycji siedzącej przy monitorze komputera powyżej 4 godzin dziennie.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Sporządzanie dokumentacji w toku prowadzonych wobec funkcjonariuszy Straży Granicznej postępowań dyscyplinarnych.
 • Prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z przebiegiem służby funkcjonariuszy.
 • Prowadzenie bieżącej korespondencji w sprawach wynikających ze stosunku służbowego oraz stosunku pracy.
 • Prowadzenie szkoleń funkcjonariuszy w zakresie przepisów Ustawy o Straży Granicznej (rozdz. 9 Przebieg Służby) oraz przepisów wykonawczych dotyczących służby w Straży Granicznej.
 • Przygotowywanie półrocznych i rocznych sprawozdań z działalności wydziału.
 • Przygotowywanie analiz sprawozdań w ramach działalności wydziału.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego pracy biurowej w przypadku wykształcenia średniego, przy wykształceniu wyższym prawniczym doświadczenie niewymagane.
 • Biega znajomość ustawy o Straży Granicznej, kpa
 • Analizowanie i stosowanie przepisów prawa w praktyce
 • Umiejętności redakcyjne, komunikatywność, umiejętność pracy w stresie i pod presją czasu
 • Analityczne myślenie, rozwiązywanie problemów
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 2 lata doświadczenia zawodowego w komórce kadrowej
 • wykształcenie: wyższe prawnicze

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-31
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Wynagrodzenie zasadnicze-mnożnik 1,494 – tj. 2863,91 zł. + dodatek za wysługę lat

Weryfikacja spełniania przez kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „dokumenty i oświadczenia niezbędne”. W związku z powyższym, za kompletne oferty uznaje się oferty, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane: list motywacyjny, CV, oraz oświadczenia osoby ubiegającej się o zatrudnienie. Kandydaci zakwalifikowani do dalszych etapów naboru zostaną powiadomieni telefonicznie lub e-mailem o ich terminie.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Gdańsk

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna