Starszy inspektor
Wrocław
Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu

Dolnośląski Komendant Wojewódzki Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw rozliczeń biegłych sądowych
w Wydziale Finansów

Warunki pracy

- praca siedząca
- praca wymaga szczególnej koncentracji
- praca wymagająca sprawnego narządu mowy, wzroku, słuchu i sprawności obu rąk
- praca przy komputerze
- obsługa urządzeń biurowych (kserokopiarki, drukarki, faks)
- budynek częściowo przygotowany do osób niepełnosprawnych z narządem ruchu posiada podjazd, windę, barierą architektoniczną dla osób niepełnosprawnych ruchowo np. na wózku inwalidzkim jest umiejscowienie pomieszczeń biurowych na poziomie bez dostępu do windy

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • sprawdzanie naliczonych należności przysługujących biegłym sądowym, tłumaczom, kuratorom, osobom przybranym do okazania oraz inne należności dla funkcjonariuszy, pracowników, emerytów i rencistów na podstawie list sporządzonych przez KMP/KPP celem zweryfikowania ich pod względem formalno-rachunkowym
 • sporządzanie list należności przysługujących biegłym sądowym, tłumaczom, kuratorom, osobom przybranym do okazania powołanym przez Wydziały KWP oraz CBŚ w celu ich terminowej realizacji
 • sprawdzanie dowodów księgowych w zakresie ich prawidłowości pod względem formalnym i rachunkowym oraz zgodności z treścią ekonomiczną operacji gospodarczych, w celu prawidłowego rozliczenia przedłożonych dokumentów dotyczących wydatków zrealizowanych przez KMP/KPP w ramach przyznanej akredytywy
 • sporządzanie miesięcznej podstawy z tytułu naliczonej zaliczki na podatek dochodowy od należności biegłych, tłumaczy, kuratorów, osób przybranych do okazania, należności wypłaconych emerytom i rencistom Policji celem przekazania podatku do Urzędu Skarbowego
 • sporządzanie przelewów z rachunków bankowych w systemie komputerowym VIDEOTEL zgodnie z dowodami księgowymi uprzednio zaakceptowanymi do zapłaty w celu terminowego uregulowania zobowiązań wobec kontrahentów i należności przysługujących pracownikom
 • sporządzanie rocznych rozliczeń PIT 11 i 8C w celu terminowego przekazania do właściwego Urzędu Skarbowego oraz podatnikom od należności biegłych, tłumaczy, kuratorów, osób przybranych do okazania za pomocą programu komputerowego IPS
 • sprawdzanie raportów kasowych, specyfikacji na podjęcie gotówki oraz poprawność wystawianych czeków celem weryfikacji ich prawidłowości i rzetelności
 • przygotowywanie dokumentów księgowych do przekazania doi Archiwum KWP w celu zapewnienie właściwego obiegu dokumentów

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego pracy w służbach finansowych
 • znajomość ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz umiejętność stosowania w praktyce
 • znajomość przepisów o należnościach biegłych sądowych oraz umiejętność stosowania ich w praktyce
 • umiejętność posługiwania się specjalistycznym programem finansowo-księgowym oraz programem bankowości elektronicznej Videotel
 • umiejętność organizacji pracy własnej
 • komunikatywność i wysoka kultura osobista
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe: 1 rok pracy w administracji lub przedsiębiorstwie

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów realizacji procedury naboru o treści: Niniejszym, wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendanta Wojewódzkiego Policji we Wrocławiu, moich danych osobowych zawartych w złożonych przeze mnie dokumentach w celu i zakresie niezbędnym do realizacji procedury naboru na stanowisko..................................(należy wpisać nazwę stanowiska). Oświadczenie należy opatrzyć własnoręcznym podpisem.

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-07-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Dokumenty można przesyłać drogą pocztową na adres:
  Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu Wydział Kadr ul. Podwale 31-33 50-040 Wrocław lub składać osobiście-za potwierdzeniem odbioru-w siedzibie KWP we Wrocławiu–wejście od ul. Podwale 31-33 od poniedziałku do piątku między g.8.00 a 15.00

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
W aplikacji kandydaci powinni wskazać numer ogłoszenia o naborze. Wysokość proponowanego wynagrodzenia zasadniczego: mnożnik kwoty bazowej 1,5800 (co stanowi kwotę 2 960,67 zł brutto)
O zakwalifikowaniu, niezakwalifikowaniu, sposobie rozparzenia aplikacji oraz zakończenia naboru kandydaci będą informowani drogą elektroniczną, w związku z tym w dokumentach należy podać adres poczty elektronicznej/e-mail. Kandydaci, którzy spełnią wymogi formalne określone w ogłoszeniu zostaną poinformowani drogą elektroniczną (telefonicznie w przypadku braku adresu e-mailowego) o terminie i miejscu przeprowadzenia kolejnych etapów naboru oraz o stosowanych technikach (metodach) selekcji (np. test wiedzy, rozmowa kwalifikacyjna, zadanie praktyczne).
Uwaga! Weryfikacja spełnienia przez kandydatów wymagań formalnych dokonywana jest poprzez kryterium kompletności i terminowości, na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że kompletne oferty to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia.
Aplikacje niekompletne, nie zawierające wskazanych w ogłoszeniu dokumentów i oświadczeń opatrzonych własnoręcznym podpisem kandydata lub złożone/nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Aplikacje można przesyłać tradycyjną drogą pocztową (znaczenie ma data stempla pocztowego) lub składając w Punkcie Obsługi Interesanta KWP we Wrocławiu. Do udziału w naborze zachęca się osoby niepełnosprawne. KWP we Wrocławiu nie ponosi odpowiedzialności za treść ogłoszeń o prowadzonych naborach, publikowanych w komercyjnych portalach internetowych lub innych źródłach informacji o podobnym charakterze. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr tel. (071) 340 40 64.


Starszy inspektor

Wrocław

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna