Starszy inspektor
Kraków
Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw organizacyjnych
w Oddziale do Spraw Organizacyjnych w Biurze Wojewody

Warunki pracy

Nietypowe godziny pracy (praca poza Urzędem w godzinach nadliczbowych, w tym w soboty i w niedziele - związana z obsługą uroczystości organizowanych przez Biuro Wojewody.), permanentna obsługa klientów zewnętrznych

W przypadku pracy biurowej w siedzibie Urzędu pracodawca zapewnia racjonalne, niezbędne usprawnienia w środowisku pracy w przypadku zatrudnienia osoby niepełnosprawnej. Usprawnienia polegają na dostosowaniu stanowiska pracy do indywidualnych potrzeb osoby niepełnosprawnej wynikających ze zgłoszonego w konkretnej sytuacji stopnia i rodzaju niepełnosprawności. W przypadku niepełnosprawności wynikającej ze schorzenia narządu ruchu zapewniona jest odpowiednia wolna powierzchnia w pomieszczeniu pracy – w uzasadnionych przypadkach powierzchnia manewrowa umożliwiająca poruszanie się przy pomocy wózka inwalidzkiego. Zachowane są wynikające z przepisów prawa budowlanego wymagane parametry kubatury pomieszczeń, ich wysokości, szerokości drzwi (za wyjątkiem części drzwi w budynkach zabytkowych, również z obecnością progów), oświetlenia, a także ergonomii stanowiska pracy (odpowiednie, ergonomiczne siedziska, biurka, komputery i inne sprzęty).
Część pomieszczeń higieniczno - sanitarnych posiada pełne dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Odległość od stanowiska pracy chronionej do najbliższego ustępu nie przekracza 50 m, a w przypadku konieczności korzystania wyłącznie z pomieszczenia w pełni przystosowanego do potrzeb osób poruszających się na wózku inwalidzkim istnieje możliwość dotarcia do tego rodzaju pomieszczenia przy wykorzystaniu dźwigu osobowego i/lub pochylni.
Czynniki szkodliwe dla zdrowia w środowisku pracy nie występują, uciążliwe są bieżąco minimalizowane.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Organizacja spotkań i wydarzeń z udziałem Kierownictwa Urzędu oraz organizowanych przez Biuro Wojewody wizyt delegacji krajowych i zagranicznych, protokołowanie wskazanych spotkań i narad
 • Realizacja wniosków przesyłanych przez podmioty zewnętrzne występujące o współorganizację i współfinansowanie imprez i uroczystości przez nie organizowane w tym zakup nagród, trofeów itp.
 • Kierowanie obiegiem dokumentów i pism wpływających do Dyrektora i Zastępcy Dyrektora oraz przekazywanie do załatwienia korespondencji właściwym wydziałom i jednostkom organizacyjnym zgodnie z dekretacją
 • Zamawianie materiałów promocyjnych na potrzeby Urzędu i czuwanie nad ich prawidłowym rozdysponowaniem
 • Prowadzenie spraw dotyczących realizacji przez Małopolski Urząd Wojewódzki w Krakowie ustaleń Rady Ministrów, w tym: ewidencjonowanie protokołów ustaleń z posiedzeń Rady Ministrów, udostępnianie ich wydziałom merytorycznym Urzędu, kierownikom zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, a także kontrolowanie realizacji ustaleń
 • Prowadzenie terminarza spotkań i narad, przygotowywanie i prowadzenie obsługi organizacyjno – recepcyjnej spotkań z interesantami oraz gośćmi
 • Prowadzenie ewidencji nieobecności w pracy pracowników w obowiązującym systemie informatycznym, książki wyjść poza Urząd, ewidencji wykorzystania urlopów. Sporządzanie zbiorczych planów urlopów pracowników Biura
 • Monitorowanie wykorzystania limitów finansowych na obsługę sekretariatu Wydziału, gospodarowanie powierzonym mieniem, m.in. biletami służbowymi komunikacji miejskiej oraz prowadzenie ich ewidencji

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej - potwierdzone kopiami świadectw pracy lub innych dokumentów
 • komunikatywna znajomość języka: angielskiego (zostanie sprawdzona podczas egzaminu)
 • znajomość ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, ustawy o służby cywilnej, instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie, podstaw kodeksu postępowania administracyjnego
 • zagadnień związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej oraz z protokołem dyplomatycznym
 • umiejętność pracy na komputerze, obsługi urządzeń biurowych
 • umiejętność analizowania sytuacji i dokumentów, argumentowania, wyszukiwania informacji, kojarzenia faktów i zdarzeń,
 • komunikatywność, umiejętność pracy w zespole oraz precyzyjnego przekazywania informacji
 • odporność na stres, umiejętność pracy pod presją czasu i rozwiązywania problemów
 • dyspozycyjność
 • odpowiedzialność i dyskrecja, życzliwie zaangażowane podejście do klienta, asertywność, zdolności interpersonalne
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w sekretariacie lub recepcji
 • przeszkolenie z zakresu protokołu dyplomatycznego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-23
 • Decyduje data:wpływu oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
Osoby, których oferty nie zawierają wszystkich wymaganych dokumentów nie będą wpisywane na listę kandydatów spełniających wymogi formalno- prawne. Lista osób spełniających wymagania formalno- prawne oraz informacja dotycząca terminu poprzedzających rozmowę kwalifikacyjną ewentualnych testów sprawdzających wiedzę (w przypadku zakwalifikowania się do dalszego etapu więcej niż 10 osób) zostaną opublikowane na stronie BIP Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie https://bip.malopolska.pl/muw,m,312808,2019.html oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu. Wzór oświadczeń dostępny jest na stronie BIP Urzędu (pod wyżej wymienionym adresem).
Oferty przesłane po terminie nie będą rozpatrywane. Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne.
Dokumenty wymagane w niniejszym postępowaniu należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego. Złożonych ofert nie odsyłamy, a nieodebrane po trzech miesiącach od zakończenia naboru podlegają komisyjnemu zniszczeniu.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Dodatkowe informacje tel. (12) 39 21 443

Starszy inspektor

Kraków

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna