Starszy inspektor
Bydgoszcz
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Warszawie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw brd i ochrony pasa drogowego
w Rejonie w Bydgoszczy Oddziału w Bydgoszczy

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań:
1. Praca na tym stanowisku wymaga dyspozycyjności oraz związana jest z odbywaniem wyjazdów służbowych na terenie kraju.
2. Praca w terenie.
3. Obciążenie mięśniowo – szkieletowe oraz obciążenie narządu wzroku podczas pracy przy monitorach ekranowych.

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy:
1. Praca w pomieszczeniach biurowych, z wykorzystaniem komputera, urządzeń biurowych.
2. Budynek i jego wyposażenie zapewniają bezpieczne i higieniczne warunki pracy, warunki są dostosowane do rodzaju wykonywanych prac, a także nie są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych.
3. Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym.
Pracownikom oferujemy:
 stabilną pracę w jednostce administracji państwowej z wieloletnią tradycją, otwarte i przyjazne środowisko pracy, zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 dodatek za wieloletnią pracę w wysokości od 5% do 20 % wynagrodzenia zasadniczego
w zależności od udokumentowanego stażu pracy,
 trzynaste wynagrodzenie,
 ruchomy czas pracy lub możliwość ustalenia indywidualnego czasu pracy,
 skuteczne szkolenia wdrożeniowe i stanowiskowe oraz szerokie możliwości dalszego rozwoju kompetencji zawodowych (m.in. refundacja kosztów nauki na studiach, studiach podyplomowych, kursach zawodowych, kursach językowych),
 pakiet socjalny: dofinansowanie wypoczynku pracownika i dzieci, pożyczki pracownicze na preferencyjnych warunkach, karty sportowe,
 dodatkowe ubezpieczenie NNW w przypadku osób wykonujących zadania związane
z: utrzymaniem drogi, obszarem technologii, realizacji inwestycji, kierowaniem ruchem drogowym/pojazdem służbowym,
 możliwość wykupienia ubezpieczenia zdrowotnego i polisy na życie w preferencyjnej cenie,

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome, stałe i tymczasowe), utrzymaniem sygnalizacji świetlnej,
 • prowadzenie zagadnień związanych ze szkodami komunikacyjnymi i współpraca z towarzystwami ubezpieczeniowymi, określanie kosztów naprawy wyposażenia pasa drogowego, sporządzanie opinii i opisów do szkód,
 • opracowywanie projektów decyzji administracyjnych na zajęcie pasa drogowego,
 • przygotowywanie i opracowywanie opinii w sprawach lokalizacji i umieszczania obiektów oraz urządzeń w pasie drogowym, zjazdów i reklam,
 • współpraca z inwestorami urządzeń oraz Wydziałami Oddziału i urzędów państwowych oraz samorządowych w celu zapewnienia ochrony pasa drogowego,
 • prowadzenie spraw i korespondencji związanej ze skargami i wnioskami spływającymi do Rejonu dotyczącymi administrowanej sieci dróg,
 • udział w posiedzeniach Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych przy Starostwach w sprawach dotyczących zarządzanej przez Rejon sieci drogowej,
 • kierowanie zimowym utrzymaniem dróg pełniąc obowiązki dyżurnego w celu zapewnienia wymaganych standardów utrzymania.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: wyższe inżynierskie z zakresu budownictwa lub inżynierii lądowej lub transportu lub drogowego lub mostowego
 • prawo jazdy kat. B,
 • znajomość przepisów z zakresu ustaw: o drogach publicznych, Prawo o ruchu drogowym, Prawo budowlane, Prawo zamówień publicznych,
 • znajomość przepisów z zakresu rozporządzeń: o warunkach technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie, szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach,
 • znajomość zagadnień z inżynierii ruchu,
 • umiejętność obsługi pakietu MS-Office.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w jednostkach administracji publicznej i/lub w obszarze utrzymania dróg,
 • wykształcenie: brak
 • ukończone kursy i szkolenia w specjalności bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • znajomość przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • znajomość sieci drogowej i podziału administracyjnego obszaru działania Oddziału ze szczególnym uwzględnieniem terenu administrowanego przez dany Rejon.

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • oświadczenie o posiadaniu prawa jazdy
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-09-07
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad
  Oddział w Bydgoszczy
  ul. Fordońska 6
  85-085 Bydgoszcz
  lub na adres e-mail: Aplikuj

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
Informacja o metodach naboru:
- analiza złożonych aplikacji,
- rozmowa kwalifikacyjna.
- możliwość przeprowadzenia testu wiedzy.

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

UWAGA! Uprzejmie informujemy, że dokumenty można składać w formie papierowej lub w formie elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) lub pocztą elektroniczną na adres Aplikuj podając w tytule maila numer ogłoszenia. W przypadku składania dokumentów pocztą elektroniczną wymagane w ogłoszeniu oświadczenia powinny być podpisane własnoręcznie przez kandydatki/kandydatów i przesłane w formie skanów. Kandydatki/kandydaci dopuszczeni do udziału w naborze są zobowiązani dostarczyć oryginały własnoręcznie podpisanych oświadczeń w czasie rozmowy kwalifikacyjnej.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel. 52 323 45 05.

Starszy inspektor

Bydgoszcz

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna