Starszy inspektor
Turek
Komenda Powiatowa Policji w Turku

Komendant Powiatowy Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw realizacji zadań w zakresie gospodarki mieszkaniowej oraz inwestycji i remontów w ramach obsługi finansowej jednostki
w Zespole Wspomagającym w KPP w Turku

Warunki pracy

wyjazdy służbowe

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenoie gospodarki mieszkaniowej - wydawanie decyzji,
 • kompletowanie dokumentów źródłowych niezbędnych do przygotowania na ich podstawie list należności dla policjantów z tytułu równoważnika pieniężnego za brak lokalu, za remont, i pomocy finansowej,
 • opracowywanie dokumentów i sporządzanie list należności dla policjantów i pracowników na posiłki, dopłaty do wypoczynku, dojazdy do miejsca pełmnienia służby,
 • gospodarowanie odpadami, naliczanie podatków,
 • obsługab wb zakresie ubezpieczeń, zapomóg finansowych,
 • opracowywanie i sprawdzanie pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym dokumentów finansowych

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie ekonomiczne
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 3 lata doświadczenia zawodowego praca w obszarze finansowym
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe praca w administracji publicznej
 • umiejętnosć obsługi programów komputerowych,
 • przeszkolenie z OIN do informacji "ŚCIŚLE TAJNE"

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Życiorys/CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych do celów rekrutacji,
 • kserokopia dowodu osobistegolub innego dokumentupotwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
 • kopia poświadczenia bezpieczeństwa uprawniajacego do dostepu do informacji lub oświadczenie o wyrażeniu zgody na perzeprowadzenie postępowania sprawdzajacego o
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa
 • Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia dyplomu ukończenia uczelni
 • świadectwa pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2018-06-26
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Komenda Powiatowa Policji w Turku
  ul. Legionów Polskich 3
  62-700 Turek

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
dane kontaktowe - 63 2898326

Starszy inspektor

Turek

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna