Starszy inspektor

Dodano: 31.01.2020
Starszy inspektor
Szczecin
Zachodniopomorski Urząd Wojewódzki w Szczecinie

Dyrektor Generalny poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw dyżurne stanowisko pracy w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
w Wydziale Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego

Warunki pracy

- praca w zabytkowym budynku, położonym w centrum miasta na Wałach Chrobrego
- w budynku znajduje się winda (brak podjazdów)
- urządzenia higieniczno-sanitarne na każdej kondygnacji, niektóre przystosowane dla osób niepełnosprawnych
- praca o charakterze administracyjno-biurowym, wykonywana w pozycji siedzącej, wymuszonej
- wielozadaniowe, wieloosobowe dyżurne stanowisko pracy – praca w systemie zmianowym i godzinach nocnych, wykonywana w cyklu dwunastogodzinnym, zgodnie z harmonogramem dyżurów
- na stanowisku pracy występują zadania wymagające umiejętności szybkiego reagowania, koncentracji, zrównoważenia emocjonalnego, dobrej pamięci, skrupulatności, spostrzegawczości oraz odporności na stres
- obsługa infolinii w przypadku wystąpienia masowych zdarzeń kryzysowych na obszarze województwa
- stanowisko pracy znajduje się na II piętrze budynku ZUW
- oświetlenie dzienne i sztuczne
- stanowisko pracy wyposażone jest w monitory ekranowe, komputer, drukarki, telefony, faks, ksero, radiotelefony stacjonarne, urządzenie sygnalizacyjne obiektu dozorowanego

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • pełnienie dyżuru na stanowisku operacyjnym w Wojewódzkim Centrum Zarządzania Kryzysowego
 • sporządzanie i przekazywanie do wiadomości publicznej informacji o zdarzeniach mogących mieć negatywny wpływ na komfort, zdrowie i życie mieszkańców i osób przebywających na terenie województwa zachodniopomorskiego
 • całodobowe współdziałanie z centrami zarządzania kryzysowego organów administracji publicznej
 • dokumentowanie podejmowanych działań, w tym sporządzanie raportów i meldunków
 • przekazywanie informacji za pomocą zainstalowanych na stanowisku dyżurnym WCZK aplikacji oraz usług zapewniających wymianę informacji na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego
 • uruchamianie procedur reagowania kryzysowego
 • współdziałanie z podmiotami prowadzącymi akcje ratownicze, poszukiwawcze i humanitarne
 • udział w realizacji zadań operacyjnych stałego dyżuru na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz zapewniających ciągłość współdziałania w realizacji zadań związanych z wprowadzaniem, zmienianiem lub odwoływaniem określonego stopnia alarmowego

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego w obszarze zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa publicznego 
<br>
 • znajomość ustaw: o zarządzaniu kryzysowym, o wojewodzie i administracji rządowej w województwie, o służbie cywilnej
 • posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzula „POUFNE” lub udzielenie zgody na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • znajomość topografii województwa zachodniopomorskiego
 • umiejętność obsługi komputera (MS Office)
 • umiejętność zwięzłego formułowania informacji
 • umiejętność analitycznego myślenia
 • zdolność do działania w sytuacjach nieprzewidywalnych i stresujących
 • łatwość pracy w zespole
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 1 rok doświadczenia zawodowego na stanowisku o podobnym zakresie zadań
 • wykształcenie: wyższe lub podyplomowe z zakresu zarządzania kryzysowego lub bezpieczeństwa narodowego
 • przeszkolenie z zakresu zarządzania kryzysowego
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego lub niemieckiego

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • poświadczenie bezpieczeństwa do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą „POUFNE” lub zgoda na poddanie się procedurze postępowania sprawdzającego zwykłego
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • kopia zaświadczenia potwierdzającego ukończenie przeszkolenia z zakresu zarządzania kryzysowego
 • kopia dokumentu lub oświadczenie o znajomości języka angielskiego lub niemieckiego w stopniu komunikatywnym

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2020-02-11
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 • Miejsce składania dokumentów:
  Urząd Wojewódzki w Szczecinie Biuro Organizacji i Kadr, pok. 283 ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin z dopiskiem: „oferta zatrudnienia w służbie cywilnej nr 8”

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans. Wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakakolwiek inną cechę prawnie chronioną.

PRACOWNIKOM OFERUJEMY:
- terminowo wypłacane wynagrodzenie zasadnicze w wysokości brutto ok. 37 200 zł rocznie,
- stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
- praca w korpusie służby cywilnej,
- dodatki do wynagrodzenia: dodatek stażowy (min. 5% -max. 20%, uzależniony od stażu pracy), dodatkowe wynagrodzenie roczne tzw. "13 pensja", nagrody jubileuszowe przyznawane zgodnie z obowiązującymi przepisami, nagrody finansowe uzależnione od wysokości średniej oceny półrocznej,
- fundusz socjalny (ZFŚS) - dofinansowanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży i tzw. „wczasów pod gruszą”, finansowe benefity w okresie świąt, zakładowe pożyczki na preferencyjnych warunkach, bezzwrotna pomoc finansowa w trudnych sytuacjach itd.,
- możliwość pracy samodzielnej i uczestnictwa w ciekawych projektach oraz w zespołach interdyscyplinarnych,
- dogodne i elastyczne godziny pracy,
- możliwość dołączenia do ubezpieczenia grupowego,
- szkolenia interpersonalne i specjalistyczne w oparciu o indywidualny program rozwoju zawodowego,
- możliwość awansu poziomego i pionowego,
- możliwość ubiegania się o mianowanie na urzędnika służby cywilnej, co uprawnia – po zdanym egzaminie - do dodatkowych uprawnień (np. dodatkowy urlop do 12 dni, dodatek finansowy, większa ochrona zatrudnienia i wynagrodzenia),
- możliwość refundacji części kosztów za studia i kursy językowe.

REKRUTACJA:
1 ETAP Złożenie oferty przez kandydata
Oferty niekompletne lub złożone po terminie nie będą zakwalifikowane,
Oferty należy składać w zaklejonych kopertach,
Wzory oświadczeń znajdują się na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „praca – wzory formularzy”,
Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.
2 ETAP Analiza ofert pod kątem spełniania wymagań określonych w ogłoszeniu
Oferty nie zawierające dokumentów wskazanych w treści ogłoszenia zostaną odrzucone z przyczyn formalnych,
Kandydaci, którzy nie spełniają wymagań niezbędnych w postaci m.in. wykształcenia, doświadczenia zawodowego/stażu pracy lub wymaganego przeszkolenia czy specjalizacji nie zostaną zakwalifikowani do kolejnego etapu rekrutacji.
3 ETAP Kontakt z kandydatami spełniającymi stawiane przez nas wymagania
Kandydaci zakwalifikowani zostaną powiadomieni o terminie postępowania kwalifikacyjnego telefonicznie lub e-mailem,
Dane kontaktowe należy podać w składanej ofercie,
Oferty kandydatów niezakwalifikowanych do zatrudnienia mogą zostać odebrane osobiście w Biurze Organizacji i Kadr w budynku urzędu w Szczecinie, pok. 279 w okresie 3 miesięcy od zakończenia naboru. Aplikacje nieodebrane przed upływem tego terminu zostaną komisyjnie zniszczone.
4 ETAP Udział wyłonionych kandydatów w postępowaniu kwalifikacyjnym
Test wiedzy
Sprawdzian umiejętności praktycznych wskazanych w wymaganiach niezbędnych
Rozmowa kwalifikacyjna
5 ETAP Finalna decyzja i informacja zwrotna
Kontakt telefoniczny z kandydatem wyłonionym do zatrudnienia
Zamieszczenie wyniku naboru na stronie BIP KPRM oraz stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca – wyniki naborów na wolne stanowiska w służbie cywilnej”.

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej ZUW www.szczecin.uw.gov.pl w zakładce „Praca” lub uzyskać pod numerem telefonu: 91/4303360.