Starszy inspektor
Poznań
Komenda Miejska Policji w Poznaniu

Komendant Miejski Policji poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw kancelaryjno-administracyjnych
Komisariatu Policji Poznań Stare Miasto KMP w Poznaniu

Warunki pracy

Praca przy oświetleniu naturalnym i sztucznym, Praca jednozmianowa biurowa. Praca na II piętrze, budynek bez barier architektonicznych dla osób niepełnosprawnych.Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • prowadzenie i nadzorowanie składnicy akt jednostki;
 • przyjmowanie spisów zdawczo-odbiorczych, akt przekazanych z Jednoosobowego Stanowiska Obsługi Kancelaryjnej,
 • przyjmowanie protokołów kategorii BC.
 • prowadzenie formularzy spisu spraw,
 • sporządzanie sprawozdań z ruchu archiwalnego jednostki,
 • sporządzanie protokołów brakowania kategorii B i BE,
 • zastępstwo specjalistę JSOK oraz sekretarkę sekretariatu głównego,
 • oznaczanie zniesienia klauzuli tajności na dokumentach niejawnych,
 • przyjmowanie od kierowników i pracowników akt kontrolnych spraw ostatecznie zakończonych, oraz przygotowanie ich do zdania do archiwum.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • doświadczenie zawodowe/staż pracy: co najmniej 3 miesiące doświadczenia zawodowego w pracy biurowej
 • znajomość ustawy o służbie cywilnej,
 • umiejętność obsług sekretariatu i urządzeń biurowych,
 • znajomość i umiejętność interpretacji przepisów,
 • poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli " ściśle tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej
 • umiejętność pracy na programach Exell i Word.
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: brak

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy
 • Zgoda na przetwarzanie danych osobowych w celu przeprowadzenia naboru w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy W związku z udziałem w naborze na stanowisko ………………….. , nr ogłoszenia …………….... wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Komendę Miejską Policji w Poznaniu, ul. A. Szylinga 2, 60-787 Poznań, danych osobowych podanych przeze mnie w zakresie szerszym niż wynikający z przepisów prawa pracy. (z własnoręcznym podpisem)
 • poświadczenie bezpieczeństwa z dostępem do dokumentów oznaczonych klauzulą "ściśle tajne" lub oświadczenie o poddaniu się procedurze sprawdzającej w celu wydania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego z dostępem do dokumentów z klauzulą"ściśle tajne,"
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-09-05
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.
Proponowane wynagrodzenie wg. mnożnika 1,300 = 2492,02 zł brutto+ dodatek stażowy max. 20% brutto. Umowa na okres zastępstwa nieobecnego pracownika.
W liście motywacyjnym wymagane jest umieszczenie numeru ogłoszenia dotyczącego naboru, dane kontaktowe, dane do korespondencji oraz adres mailowy.
Oferty nadesłane po terminie nie będą rozpatrywane.
Aplikacje niekompletne lub nie podpisane odręcznie - nie przejdą do dalszego etapu rekrutacji.
Oferta powinna zawierać tylko wymagane dokumenty w kserokopii, proszę nie załączać oryginałów ani suplementów do dyplomów. Dokumentami potwierdzającymi doświadczenie zawodowe są m. in. świadectwa pracy /umowa o pracę nie potwierdza okresu zatrudnienia/.
Wszystkie oświadczenia muszą być odręcznie, czytelnie podpisane z aktualną datą.
Kandydaci spełniający wymogi formalne, zostaną poinformowani o dalszych etapach naboru wyłącznie drogą mailową.
Ofert nie zakwalifikowanych nie odsyłamy.
Dodatkowe informacje dotyczące procedury naboru można uzyskać pod numerem telefonu 061 84 157 22
Zachęcamy do składania ofert również osoby niepełnosprawne.
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Starszy inspektor

Poznań

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna