Starszy inspektor
Opole
Wojewódzki Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Opolu

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego poszukuje kandydatów\kandydatek na stanowisko:
Starszy inspektor do spraw organizacyjno - administracyjnych
w Biurze Organizacyjno-Prawnym

Warunki pracy

Praca biurowa (przy komputerze do 4 godzin dziennie), obsługa urządzeń biurowych jak komputer, ksero, faks, niszczarka).
Bezpośrednie i pośrednie kontakty (w tym telefoniczne) z pracownikami innych urzędów. Stres związany z obsługą klientów zewnętrznych.

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • Prowadzenie kancelarii ogólnej, w tym: przyjmowanie, rejestrowanie i rozdzielanie korespondencji wpływającej do Inspekoratu oraz udzielanie informacji i wyjaśnień klientom (także telefonicznie) i łączenie rozmów z odpowiednimi pracownikami w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Inspktoracie,
 • Prowadzenie ewidencji i rejestrów wymaganych przepisami prawa oraz wynikających z realizacji zadań przez Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz prowadzenie sprawozdawczości Wojewódzkiego Inspektora i Inspekoratu, w szczególności: przygotowywanie sprawozdań z działalności nadzoru budowlanego w województwie opolskim, sprawozdań GUNB 1 i GUNB 2,
 • Kompletowanie i przedkładanie dokumentów do podpisu Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego i jego Zastępcy oraz wysyłanie korespondencji i innych przesyłek w celu zapewnienia właściwego obiegu dokumentów w Inspektoracie,
 • Prowadzenie terminarza spotkań i narad oraz przygotowanie i obsługiwanie organizacyjnie posiedzenia Kierownictwa Inspktoratu oraz spotkań z gośćmi i interesantami, w celu wsparcia bieżącej pracy Wojewódzkiego Inspektora i Naczelnika Wydziału,
 • Prowadzenie rejestru aktów wewnętrznych wydawanych przez Wojewódzkiego Inspektora, aktów prawnych Wojewody, rejestru delegacji służbowych pracowników tut. Inspektoratu, rejestru imiennych upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Wojewódzkiego Inspktora, książki kontroli zewnętrznych, rejestru klientów przychodzących do Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanegoi jego Zastępcy, ewidencji pieczęci i pieczątek obowiązujacych w tut. Inspktoracie, ewidencji gospodarowania materiałami biurowymi, oraz innych ewidencji służących wsparciu bieżącej pracy pracowników Wydziału,
 • Przekazywanie pism niewłaściwie wniesionych do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego, w celu ich załatwienia przez właściwe organy
 • Uczestniczenie w sprawach związanych z udostępnianiem informacji publicznej, w zakresie spraw należących do zadań Wydziału
 • Przekazywanie komunikatów, poleceń i ustaleń organziacyjnych pracownikom Inspektoratu w celu wsparcia bieżącej pracy Wojewódzkiego Inspektora i Naczelnika Wydziału

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 • wykształcenie: średnie
 • Znajomość instrukcji kancelaryjnej dla zespolonej administracji rządowej w województwie
 • Znajomość przepisów kodeksu postępowania administracyjnego, prawa budowlanego, wewnętrznych regulacji dotyczących zamówień do 30 000 euro, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o udostępnieniu informacji publicznej oraz związanych z nimi przepisów wykonawczych
 • Umiejętność obsługi komputera i programów komputerowych niezbędnych do realziacji powierzonych zadań
 • Umiejętność zarządzania informacją
 • Umiejętność organizowania i planowania pracy
 • Komunikatywność
 • Zdolność analitycznego myślenia
 • Posiadanie obywatelstwa polskiego
 • Korzystanie z pełni praw publicznych
 • Nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Wymagania dodatkowe

 • wykształcenie: wyższe administracyjne lub prawnicze

Dokumenty i oświadczenia niezbędne:

 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:

 • kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatek/kandydatów, zamierzających skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatek/kandydatów
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego / stażu pracy

Termin i miejsce składania dokumentów:

 • Dokumenty należy złożyć do: 2019-05-23
 • Decyduje data:stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

Inne informacje:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.
- pierwszeństwo dla osób z niepełnosprawnościami
- ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, nie wynosi co najmniej 6%.

Nasz Urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientację seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną poinformowani za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie (proszę o podanie w CV adresu mailowego lub nr telefonu kontaktowego) o kolejnym etapie naboru.

Oferty osób niezakwalifikowanych zostaną zniszczone komisyjnie po upływie 3 miesięcy od daty zakończenia naboru (proszę nie dołączać oryginałów dokumentów).

Proponowane wynagrodzenie: około 3 000,00 zł brutto (zasadnicza + dodatek stażowy)
Dodatkowe informacje pod nr 77 4531884, 4414415, 4414416 wew. 13

Starszy inspektor

Opole

BIP Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Służba Cywilna